Университетска многопрофилна болница за активно лечение
"Александровска"

Квартал: Център
Адрес: ул. Св.Георги Софийски 1
Телефон: 02/9516996 02/92301 централа
Уебсайт: www.alexandrovska-hospital.org


Вид на леч. заведение
 
Многопрофилна болница

Договор
 
НЗОК

Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) е създадена през 1879 година, а от 30 октомври 1884 година се нарича "Александровска". В годините 1912 - 1919 е изпълнявала и функциите на военна болница. През 1918 г. на нейната база се основава и първия Медицински факултет в България, който тази година навършва 85 години.

Мисията на болницата се осъществява в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България. От създаването си тя е многопрофилна и с национално значение. Това определя и нейната мисия, която не се е променила до днес:

- Достъп до клиниките на болницата имат всички граждани на България, независимо от тяхната народност, професия или вероизповедание;
- Диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти от цялата страна. Много често това са пациенти с диагностичен и лечебен проблем, лекувани и в други болнични заведения в страната, които се насочват към болницата за решаването им;
- Въвеждане и извършване на уникални за страната изследвания, интервенции и терапевтични процедури;
- Обучение на студенти по медицина, стоматология и фармация и специалисти по здравни грижи - медицински сестри, рехабилитатори, лаборанти и др.;
- Специализация и следдипломна квалификация на висшите медицински кадри;
- Научна и научно-приложна дейност;
- Реализиране на различни проекти - лечебно-диагностични, организационно-методични и профилактични програми съвместно с международни организации.

В момента болницата е разположена на територия от 258 декара и е изградена на павилионен принцип. Земята е публична държавна собственост с принципал -Министерство на здравеопазването и не подлежи на приватизация. Разполага с 1100 легла, от които 408 хирургични и 120 интензивни. Висшият медицински персонал е 540 души, а от тях 441 са и преподаватели на допълнителен договор с Медицинския университет, 177 са с научна степен, а 108 са хабилитирани - професори (36), доценти. Болшинството от избраните за ръководители на катедри към Медицинския университет, както и основната част от републиканските консултанти по отделните клинични дисциплини са наши лекари и преподаватели.

Около 90 % от завършилите специалност МЕДИЦИНА в България са възпитаници на Софийския медицински факултет и преминават през клиниките на Александровска болница.

В клиниките на болницата се осъществява следдипломна квалификация и специализация на повече от половината лекари на България. Всички те имат по 1 - 2 основни курса годишно и множество тематични курсове и индивидуални специализации. Единствено при нас се провеждат държавните изпити за придобиване на основните клинични специалности.

    << върни се назад

lekar.bg препоръчва:


lekar.bg препоръчва: