ак да предотвратим пристъпите на епилепси€

 ак да предотвратим пристъпите на епилепси€ ≈пилепси€та е хронично психично забол€ване, което се придружава от редовни пристъпи. Ќ€кои видове епилепси€ в много по-гол€ма степен, отколкото други-те, са свързани с наследствеността. «абол€ването може да бъде предизвикано от травма, от инфекци€ (менингит или енцефалит), от недостиг на кислород при инсулт или от аневризми или тумор в мозъка. „есто причината за епилепси€ изобщо не може да се установи.

–азличават се обширни, или конвулсивни генерализирани и малки епилептични припадъци. ќбикновено припадъкът се предшества от гадене, от чувство на страх или, обратното, от възторг. ѕри големите припадъци се наблюдават конвулсивни движени€ на ръцете и на крака-та, като губ€т съзнание. ѕри малък се получа-ват конвулсии на отделни мускули. Ѕол и€т обаче остава на крака. ћалки€т припадък не е продължителен. ¬ същото време големи€т може да продължи н€колко минути.

≈пилептичните припадъци се предшестват от н€кои пред вестници, така наричаната аура. “ози период продължава от 2-3 до 20 30 минути. ѕро€вите на аурата са многообразни: световъртеж, тръпки, температура, пълзене на Ђмравкиї по т€лото, учестено сърцебиене, слухови и зрителни халюцинации. ѕон€кога през това време болни€т прави еднообразни автоматични движени€ - тъпче на едно м€сто, почесва се, прехвърл€ различни вещи, примл€сква с устни, върти се около себе си.

¬секи болен има сво€, характерна само за него, устойчива аура. »менно по не€ заобикал€щите го могат да определ€т момента на приближаващата опасност. ћного е важно редом с болни€ да има хора, които могат да предотврат€т вс€какви травми по време на пристъпа. Ѕлизките роднини тр€бва задължително да се погрижат за безопасността му особено ако той получава големи припадъци.
ћалки€т припадък минава в много по-лека форма. ѕо време на припадъка болни€т дори може да продължи да седи или да стои, дори да върви. —ъзнанието му обаче се изключва за н€колко секунди. «аобикал€щите забел€зват това по застиналото изражение на лицето му, избледн€ване на кожата, загубване нишката на разговора, пон€кога с изпускане на предмети, които държи.
ѕо време на големи припадъци страдащи€т тр€бва да се поддържа, да се предпазва от силни удари, да се сложи нещо меко под главата му. ƒобре би било между зъбите да се постави нещо твърдо (например лъжичка, завита в салфетка или носна кърпа), за да не прехапе езика си. “ози предмет тр€бва да бъде достатъчно гол€м, за да не може болни€т да го глътне.

„есто след пристъпа настъпва дълбок сън. Ќе будете болни€, той тр€бва да се събуди сам. ¬ н€кои случаи епилепси€та се лекува, като се отстрани предизвиква-щата € причина, например като се премахне туморът от главни€ мозък. јко причината за епилепси€та не е установена, болестта се контролира с лекарства, които се приемат редовно, или при по€вата на признаци за приближаващ пристъп. —лед като болни€т изб€гва признаците в продължение на по-продължителен период (да кажем 2 години), лекар€т може да намали дозата на лекарствата и в кра€ на краищата да ги спре напълно.


« върни се назад

јвтор: –едактор
ѕосетена за седмицата: 11135 пъти (24 €нуари 2008   10:41)

  04 април 2014 15:44   |   ћиленa   |   Madrid   |  
«дрaвейте мили хорa. Ћошо ми стaвa кaто четa стрaдaни€тa нa други кaто мен. ћол€ зa съвет зaщото съм много отчa€нa и съкрушенa. Ќa 23 години съм и от 6г. имaм епилепси€, но точнaтa диaгнозa ми постaвихa преди 2 години и половинa. ѕърви€ припaдък получих 2008 по време нa сън. ћного гaдно беше. —ъбудих се и не знaех нито кой съм нито къде съм. ¬сичко б€х зaбрaвилa. “р€бвaше ми ц€л ден зa дa си спомн€ нещaтa. ќбaче не му обърнaхме особено внимaние. ћислех дa не е било от преуморaтa щото б€х нa 17 и много нaтовaренa с изпити. ѕосле нищо ми н€мaше, но след пет месецa ме повтори, пaк по време нa сън. “о€ път вече родителите ми рaзбрaли че нещо стaвa и отишли дa вид€т. Ќе сa ме видели с конвулсии aмa викaт че съм билa с отнесено изрaжение и не съм ги рaзпознaвaлa. “огaвa ме водихa нa лекaр и имaше съмнение зa епилепси€. —лед товa минaхa 3 години без лекaрствa без нищо. ∆иве€ си спокойно, учa, рaбот€..Ќикогa не съм билa особенa купонджийкa, нито съм пушилa, нито съм се дрогирaлa...ћного р€дко нa дискотеки ходех, 2 пъти годишно —aмо веднъж б€х попрекaлилa с aлкохолa нa един рожден ден с бирa, не с твърд и после повръщaх, aмa не съм имaлa пристъп след товa. »зобщо б€х зaбрaвилa зa епилепси€тa.» изведнъж декември 2011 получaвaм грaн мaл пaк по време нa сън. “огaвa вече нaште сa ме видели с конвулсии в леглото. ѕосле конвулсиите сa спрели aмa aз съм билa кaто отнесенa, ходилa съм кaто сомнaмбул, говорилa съм непон€тни нещa, викaлa съм кaто лудa, не съм рaзпознaвaлa нито родителите си, нито брaт ми, нито гaджето...“aкa съм билa половин чaс. ѕосле кaтп дойдох нa себе си ме зaведохa в болницaтa. ÷€л ден ми прaвихa изследвaни€, невролог и кръвнa кaртинa, aмa не ми прaвихa еег. ¬икaт че било епилепси€. »зписaхa ми лaмиктaл и ме прaтихa вкъщи.—лед кaто взех първото хaпче, ужaс. Ќе можех ни дa мисл€, ни дa говор€, нa крaкaтa си не можех дa сто€, н€мaх мускулен тонус и всичко ми се въртеше. » при товa б€х взелa сaмо 25мг зa нaчaлнa дозa...
ќттогaвa се зaпочнaхa мъките ми. ¬ече не знaм зaщо живе€. ћaйкa ми ми зaбрaни дa прaв€ почти всичко. A пък aз съм aктивен човек, обичaм дa се учa нa нови нещa, дa имaм хобитa...’одех нa тaнци, мaйкa ми викa че те сa причинaтa. «aбрaни ми дa използвaм крем зa косa, кaзвa че той ми предизвикaл мозъчно увреждaне. «a излизaне с при€тели дa не говорим. Aз по принцип винaги се опитвaм дa л€гaм рaно, никогa не съм обичaлa дa купон€свaм до сутринтa. ќбaче сегa и веднъж годишно не могa дa изл€зa. » снимки не ми дaвaт дa си прaв€, въпреки че мо€тa епилпеси€ не е фоточувствителнa. — две думи, aд. ќт 2011 нaсaм зaпочнaх редовно дa получaвaм припaдъци. ѕърво двa пъти в месецa, след товa веднъж, след товa през двa месецa, после през четири. ѕоследно изкaрaх 8 месецa без грaнд мaл. ¬сичко досегa ми б€хa по време нa сън, но последни€ го получих през ден€ и съм много уплaшенa.  aкто си сто€х изведнъж се почувствaх зле и колко съм тъпa, б€х нaведенa и вместо дa легнa се изпрaвих и още по-зле ми стaнa. «aглъхнaгa ми ушите и почнaх дa чувaм стрaнен шум, почнa дa ми чернее пред очите, усетих че се пaрaлизирaм, не можех дa говор€ и не можех дa дишaм. „ух кaк извикaх против вол€тa си и в този момент съм изгубилa съзнaние. ѕристъпa не беше много силен, после н€мaх зaгубa нa пaмет, но съм много уплaшенa че вече ми се случвa през ден€. —трaх ме е дa не стaне докaто съм нa рaботa. ƒосегa б€х с мaгнетотерaпи€ и хомеопaти€. Aбе имa подобрени щото пристъпите ми по-рaно б€хa много по-силни, aмa подобрение не ознaчaвa излекувaне...ƒете нa нaшa познaтa се излекувaло от епилепси€ с хомеопaти€ нa яћ– излизaло че имaло н€кaкво мaлко увреждaне и получaвaло aбсaнси, след 6месечнa терaпи€ с хомеопaт прaвили изследвaне отново и увреждaнето било изчезнaло Aмa то всеки човек си е рaзличен. ћен ми прaвихa яћ– и н€мaм нищо. —aмите лекaри вдигaт рaмене и незнa€т от кaкво ми е. ѕри рaждaне съм имaлa липсa нa кислород, после кaто бебе и кaто дете съм имaлa нa двa пъти мозъчно сътресение, после кaто б€х нa 16 пaднaх нa глaвaтa си... лекaркaтa викa че не било от ти€ трaвми!!!
»зобщо съм отчa€нa и незнaм кaкво дa прaв€. Ќе искaм дa живе€ в стрaх и ужaс че ще припaднa. ќн€ ден получих пaническa aтaкa докaто б€х нa рaботa. A съм учителкa и един припaдък би стреснaл моите ученици.
∆иве€ в »спaни€. Ќе си мислете че тук в ≈вропa невролозите ги е много грижa зa нaс. ¬дигaт рaмене и изписвaт лекaрствa. » aйде следвaщи€т. Aко тр€бвa н€кaкви изследвaни€ тр€бвa дa ги молиш и дa се кaрaш с т€х. Ќa мен след он€ пристъп 2011 тр€бвaше веднaгa дa ми нaпрaв€т ≈≈√ a не го нaпрaвихa. ¬икaт че съм имaлa от преди дето ми б€хa прaвили 2006 след един припaдък дето кaзaхa че било синкоп, aмa aз си мисл€ че още тогaвa е било епилептичен. “a сегa незнaм кaкво д прaв€, чух че кaнaбисa дaвa чудесни резултaти при епилепси€, дори в Aмерикa го пи€т децa с тежки форми нa епилепси€ и резултaтите били чудотворни... “ сегa се опитвaм дa нaбaв€ и дa пробвaм, и също тaкa се чуд€ дaли дa не вземa дa пи€ вече то€ проклет лaмиктaл, пък ще търп€ гaдните стрaнични ефекти. —трaх ме е обaче кaто виждaм че толкоз хорa пи€т лекaрствa и продължaвaт с припaдъци... Aко н€кой е с лaмиктaл дa ми сподели кaк е с него, ще съм му блaгодaрнa.
» въпреки ужaснaтa депреси€ в ко€то се нaмирaм, aз не се срaмувaм от мо€тa болест. “ъй че хорa, не бивa дa ви е срaм пред при€тели и близки. Ќие не сме виновни зa товa че сме болни, a и нa никого зло не вършим. ѕросто имa много тъпaнaри и изостaнaли мaлоумни които 21 век не знa€т че епилепси€тa е неврологично зaбол€вaне...и зaтовa много от нaс тр€бвa дa си мълчим нa рaботaтa и дa се крием aко искaме дa имaме достоен живот и сaми дa се издържaме.  ойто искa дa ми пише нa лични,ще се рaдвaм дa общувaм с хорa които имaт същи€т проблем: mileisabelcg@gmail.com
  12 март 2014 15:18   |   ÷ецо   |   ѕловдив   |  
«наем го “евалептин, в този случай при нас за тази епилепси€ не е удачно, а и до колкото помн€ при него се след€т чернодробните изследвани€ и професорът при който сме, каза че от н€колкото пациенти са имали проблеми със сърцето, а и съставките н€мало смисъл понеже се препокриват с други медикаменти и н€ма да има ефект в наши€т случай.
–адвам се че сте намерили точни€т медикамент и ¬и действа добре.
ѕ—: за лечението на епилепси€ почти е задължително комбинаци€ от медикаменти, най-вече поради различни€т вид и честота на пристъпите, за това болните от епилепси€ са 99% с н€колко медикамента.
  12 март 2014 13:26   |   ÷вети   |   —офи€   |  
Ѕлизо 10 години б€х на абсолютно неадекватно лечение ставаше ми лошо доста често! ћинала съм през лечение от “опамакс, ƒиазепам, ≈пилан ƒ-√ерот, ѕирамем, –ивотрил! ѕрез тези години не съм взимала само едно лекарство вечно са били в комбинаци€! ќт една година и половина взимам само едно единствено израелско лекарство и се чувствам идеално и много добре проблеми н€мам не ме боли глава сп€ си добре преди имах и нарушен сън! Ћекарството се казва “евалептин. √одина и половина пи€ само “евалептин нищо друго никакви комбинации! ќрганизма ми се повли€ доста добре а и много е важно адекватно навременно лечение! Ѕолестта € получих въз основа на прежив€н силен стрес!
  11 март 2014 21:42   |   ÷ецо   |   ѕловдив   |  
ѕросто н€махме избор и тр€бваше да направим нещо за това б€хме пробвали с този »новелон, усп€хме да вземем за около месец скъпо беше, н€ма да влизам в подробности за това как сме го взели, просто н€махме избор. «а жалост 1 седмица го приемаше и се влоши доста и го прекратихме. “огава понеже приемахме Ћирика € сменихме с вече приеман препарат преди много години - “егратол, с който овлад€хме тогавашни€ проблем.
ћного съжал€вам за липсата на фенобарбитал, понеже при нас след много гърчове изпада в състо€ние, което продължава 2-3 дни и с фенобарбитал инжекци€ се повли€ваше добре, сега ползваме ривотрил и диазепан, но ефет н€ма.

ѕоследно поради резистентноста на епилепси€та към медикаменти пробвахме при д-р ћинкин който е неврохирург в —офи€. —лед консултаци€та ни каза, че прав€т 2 вида операции според изследвани€та, които прав€т преди това. –ешава се кое ще може да се направи в дадени€ случай. ѕри едната ни казаха, че имало много добър успех и могат да се спират пристъпите напъло, при другите тежките пристъпи преминавали в други видове с по-намалена сила но остават.
ѕри нас 1-ви€т вариант бил невъзможен, б€хме запазили дата за 2-ри€т, но в последствие се отказахме, понеже първо това е мозъчна операци€, второ дори и да намалее силата ще продължава да има и то други видове, трето понеже не говори и не разбира, н€ма да може да ни каже ако има проблем след опрераци€та от какъвто и да е характер и за това се отказахме.
Ќе мога да ви препоръчам да правите подобно нещо, просто сподел€м през какво сме минали принципно никога не сме искали операци€, но просто н€маше много варианти тогава, а и след като н€ма да има напълно овлад€ване съм щастлив, че не € направихме.

ѕожелавам ви от все сърце нещата да върв€т в положителна посока.
ѕоздрави!
  11 март 2014 20:41   |    ати ћаркова   |   ћонтана   |  
Ѕлагодар€ на ÷ецо от ѕловдив за споделеното . ѕри нас състо€нието поне на този етап е малко по - добро - говорим всичко , разбираме също всичко , обслужва се самосто€телно , работи на елементарно ниво с комп. , пристъпите ни от 3 години са само по време насън и от всички известни лекарства въобще ефекта е обратен, най - зле се чувстваше от  епрата , от “опамакса път получи трепкани€ на очите , от тегратола гърчовете са засилиха и по сила и по честота и в момента понас€ме само - ƒепакин , –ивотрил и липсващи€ в Ѕългари€ най - стар медикамент - ‘енобарбитал...Ќе бих рискувала да започвам препарат , който го н€ма в Ѕ√, поради трудността от набав€нето , тъй като винаги ако има резултат тр€бва дългосрочна терапи€.
Ћекувахме се дълги години при доц. ’ристова , ко€то подхожда индивидуално и много точно към всеки случай , но пон€кога дори медицината е безсилна €вно .
ўе ви бъда благодарна ако сподел€те и занапред нещо ново , свързано с общото ни забол€ване .
  11 март 2014 17:00   |   ÷вети   |   —офи€   |  
Ќе може никой да н€ма иде€ как и защо? ќсобено негови€ лекуващ невролог...не мислите ли? “р€бва да се види защо не му действат всички тези лекарства защо пристъпите са така чести това е неуписуемо с прости думи мъчение......  олкото до медикаментите н€ма как нито ¬ие нито аз да сме запознати с нови медикаменти поради простата причина ,че те на ден излизат минимум по две нови иновативни лекарства за ,които лекуващи€ лекар /невролог/ тр€бва да е уведомен тр€бва да ги знае тр€бва за тази цел да е ходил по симпозиуми и презентации и да е на€сно...
  11 март 2014 14:08   |   ÷ецо   |   ѕловдив   |  
Ѕлагодар€, запознати сме с всички нови медикаменти, но нито едно не е подход€що за него поне не и тези които ги има във Ѕългари€. ѕри всичко ново резултата е още по зле, да не говорим, че след вс€ко ново после докато го докараме до н€какво що/годе нормално положение минават месеци.
ѕочти невъзможно ни е да го водим до —офи€, но все пак ще проведем една консултаци€ по телефона. благодар€. ¬ ѕловдив сме при проф. «ахариев. ѕри наличие на нов подход€щ медикамент веднага започваме с надежда и опити, но за сега без резултат. Ќа фона на много пристъпи без "почивен ден", преди н€колко години, когато за 1-ви път ни включиха в терапи€та  епра след 3 дни на прием пристъпите изчезнаха изведнъж и в продължение на 1 година н€маше нито един на фона на многото на ден над 100 да не казвам по-големи цифри. “очно след 1 година направи тежък пристъп и се започна отново. ¬се още никой н€ма иде€ как и защо. Ќадеждата ни е там, че щом веднъж е станало може да се повтори, само че за момента не виждам как ще стане.
  11 март 2014 13:47   |   ÷вети   |   —офи€   |  
÷ецо »ма много доъбр доцент в ѕърва градска болница в —офи€ казва се доц.ћасларовзавеждащ клиниката по неврологи€ в ѕърва √радска болница. ѕрочитайки лекарствата ,които взима брат ¬и тр€бва да ¬и кажа ,че има много по нови и иновативни лекарства от тези които взима брат ¬и.“р€бва да се прецени от лекар и то добър специалист. ≈≈√ специалист в ѕърва грдаска болница е също много добър! ўе ¬и помогна с каквото мога защото съм минала по този път но вече при мен всичко е ок Ѕлагодар€ на господ и на лекар€ ми доц. ћасларов- тел. 0898866788
  11 март 2014 13:23   |   ÷ецо   |   ѕловдив   |  
Ѕрат ми е с Ћенох - √асто посто€нно с пристъпи, вс€какви тежки леки каквито се сетите мога да избро€ поне 10 вида. Ќа 25г. е подобно на жената по-долу от ћонтана и при нас е така след ваксина на 5 месечна възраст, не говори разбира само н€кои "команди". ¬ момента е на “операкс 3х100  епра 3х1000 ƒепакин 2х1000 “егратол 3х200, както и мога да кажа, че ривотрил и диазепан са н€колко пъти в седмицата. ¬сичко е опитано в момента е на тази терапи€ както казва лекар€т пренаситен с лекарства, но почнем ли да намал€ме нещо става още по-страшно. Ќе стига всичко това, ами от 2-3 години започна да му пада телесната температура започва от 35,6 и стига до 34,5 като цели€т става студен изпот€ва се посто€нно и започва да повръща. —лед което като му се изтощи организма пристъпите стават още повече и по-тежки. ѕравихме какви ли не изследвани€ нищо, никой не знае от какво може да е. јко извикаме бърза помощ ни се сме€т понеже не било възможно и термометъра ни бил развален и когато дойдат и провер€т с техен и вдигат ръце.
ѕ—: до  ати ћаркова / ћонтана - последно опитвахме с един медикамент "»новелон" н€ма го във Ѕългари€ и н€ма и да го внесат н€кога от √ърци€ мисл€ ни взеха малко за да пробваме, но не се получи въпреки че го дават специално за този синдром на Ћенох-√асто и не го дават при друг вид епилепси€.
  07 март 2014 21:28   |    расимира   |   Ѕлагоевград   |  
»ма ли н€кой с “≈Ћ  решение? јко може да напишете плюсовете и минусите на това. Ќалага ми се да взема, но се колеба€ това да не попречи след време при кандидатстването ми за работа и се притесн€вам, защото ще ми пише в здравната книжка диагнозата и ще се знае. ћол€, дайте ми съвет. —поделете мнение също за  епра или Ћеветирацетам, които сте ползвали, макар, че на всеки организъм действа различно, все пак.. Ѕлагодар€ предварително :
  25 май 2013 01:08   |   ¬ан€ ј–ƒ≈   |   ¬арна   |  
Ќав€рно, чернодробните ензими са завишени много, ј—ј“ или јЋј“.
ƒобре е да се свържете с лекуващи€т ви невролог и да споделите резултатите от изследването и решението на лични€т ви лекар.
  24 май 2013 18:02   |   pacoice   |   etropole   |  
здравеите,аз съм от етрополе.на 7 юли 2012 година получих епилептичен пристъп от малките.никога не б€х получавал такива работи.дадоха ми да пи€ неуротод ретард 300 мг пих го известно време и без да попитам или да ми дадат такава информаци€ предварително го спр€х и след време получих втори припадък от тогава пи€ депакин хроно 500 мг н€колко пъти ход€ на ≈≈√ в —офи€ при един доктор и съм доволен.ќбаче лекуващи€т ми лекар в ≈трополе ми направи изследване на кръвта и резултата беше лош.»зисква веднага да постъп€ в —в.Ќаум в —офи€ и да ми се смени лекарството защото получих странични ефекти.
  24 април 2013 19:48   |   ¬ан€ ј–ƒ≈   |   ¬арна   |  
«а съжаление, н€маме добър епилептолог във ¬арна. ѕрез 2009г. се наложи да идваме до —офи€ и по « , постъпихме с дъщер€ ми в —вети Ќаум, при доц. ƒимова в клиниката по епилепси€ за възрастни.
ј относно доц. јлексиев, запозната съм лично с четири случа€ на младежи и девойки, при които е помогнало предписаното лечение за спиране на пристъпите. Ќо всеки един случай е индивидуален.
  24 април 2013 08:56   |   Lili   |   Sofia   |  
¬ан€, във ¬арна има ли добър ≈пилептолог, че още се чуд€ дали да търс€ трето мнение?
  24 април 2013 08:48   |   Ћили   |   Sofia   |  
Ќе съм все още, но мисл€ да пробвам.  епрата отдавна съм на мнение, че не ми се отраз€ва добре не ми действа, а “опамакса мй ме изнерв€ на моменти. Ќе са ми правили ≈≈√ след припадъците, казаха ми средата на юни, но ни гарантира спиране на припадъците и изчистване на ≈≈√.ƒори започна да ми говори след време за окончателно спиране на лекарствата....
  24 април 2013 00:39   |   ¬ан€ ј–ƒ≈   |   ¬арна   |  
Ћили, ти пила ли си досега, н€кой от медикаментите, които ти предлага доц. јлексиев.
 акво показва ≈≈√то, след пристъпа или изобщо ≈≈√тата ти!
  23 април 2013 14:06   |   Ћили   |   Sofia   |  
Ќе мога да се изкажа със сигурност, но аз като б€х студентка съм ходила на прав солариум, но зависи колко ти е сериозна болестта. ѕри мен н€маше припадъци и не пиех лекарства тогава. Ќо важното е вътре да не се страхуваш.јко се страхуваш, предупреди, защото ако направиш бел€ ще ги уплашиш много, ще викат лекар и т.н. ѕредполагам, че се притесн€ваш, кажи просто, че имаш ниско кръвно или ниска кръвна захар- ако в действителност наистина ги имаш от това може да ти прилошее. ѕиши как е минало ако ходиш пак. ѕоздрави.
  23 април 2013 13:32   |   јнонимна   |   —офи€   |  
«дравейте искам да питам с епилепси€ мое ли да се ходи на солариум. јз съм на лечение от година и половина и сега ходих два пъти на солариум. ѕърви€т път нищо ми н€маше, но втори€ път много ми прилоша. ј солариума ми е важен, защото сега завършвам и ми тр€бва тен за бала....
  23 април 2013 11:56   |   Ћили   |   Sofia   |  
«дравейте на всички. ѕреди около месец получих 1 припадък не точно типични€ √ранд мол малко по-лек и след седмица още един. ќт тогава не съм получавала повече, но си увеличих вечерната доза “опамакс на 125, а сутришната е 100.  епрата ми е 500 сутрин, 1000 вечер.ƒейтвах на сво€ глава, защото доц. ¬елизарова може би е в чужбина и не си вдигаше телефона.Ќо от вчера не знам какво да прав€-ходих за консултаци€ при доц, јлексиев и той ми каза, че може напълно да ми помогне за премахването на припадъците и за изчистване на ≈≈√, стига да го слушам и да след€ схамата му. “р€бвало да смен€ лекарсвата на –»¬ќ“–»Ћ » “≈√–≈“ќЋ.Ќе знам какво да мисл€. Ќали уж пие нови лекарства за по- добро. ћол€ посъбетвайте ме. ѕоздрави :
  20 март 2013 17:39   |   “€нка   |   ѕловдив   |  
ћили момичета и дами,на 17.03.2013 год. присъствах на обучение за здраве .Ћектор беше Ћиу —€аос€н от  итай.“ова е във връзка с компани€ "“€нши",където писах ,че има уникални резултати от приема на продукти от 9 годишно дете с епилепси€.ѕозволих си да задам въпрос :  акви продукти да приема човек ,който има епилепси€.ќтговорът беше : ордицепс, алций за мозъка ќмега 3 и супер калций. алци€т на тази компани€ е N 1 в света,който се усво€ва от организма 98%.Ќ€ма друг такъв ,на ко€то и да е компани€ в света. итайската медицина гледа на човека като едно ц€ло и не лекува само един орган,а причината за забол€ването.¬сички органи са свъзани помежду си и т€хните продукти вли€€т на ц€лото т€ло,на всички органи.»ма гол€ма разлика между източната и западната медицина.Ќа нас ни е всадена мисълта ,че има доктори ,които отговар€т за нашето здраве.Ќе ,не е така . ¬секи човек тр€бва да следи своето здраве и да взема профилактични мерки да не се разбол€ва. Ќе зна€ дали ви б€х полезна.јко имате въпроси,то аз ще ви отговор€.—кайпа ми е: tianka210281
  17 март 2013 10:35   |    ати ћаркова   |   ћонтана   |  
ƒа , може - направо жив обир....и подигравка с мъката и болката на хората ....
  16 март 2013 22:33   |   ¬ан€ ј–ƒ≈   |   ¬арна   |  
 ат€, учудваш ме с тези цени, как може за седмица 300лв.
”жас.
јко искаш пиши ми на имейла, не искам тук да пускам скайп.
  16 март 2013 18:38   |    ати ћаркова   |   ћонтана   |  
Ѕлагодар€ ви за съпричастността , но сме опитали всички лекарства и възможните им комбинации, даже лекарите , при които сме били не ги зна€т всичките , колкото мен . често ме бъркат и се обръщат към мен като колега ...да , знам всичко за този вид епилепси€ .....пием  онвулекс - хроно , ривотрил и фенобарбитал и то , защото на всички други антиконвулсанти реагираме с алерги€ или още по - лошо припадъци ......най - страшното прежив€хме при употребата на  епра , въобще не съм доволна от това лекарство , топамакса също - повечето лекари изписват т€х , не защото са най - добрите а , защото са най - нови и по - скъпи ......за мастните киселини имах н€какви слаби надежди за н€какъв ефект и ги опитахме много отдавна в една частва клиника в гр . ѕловдив , при н€какъв руски лекар ...убеждаваше ме , че в наши€ случай има страхотен ефект и подобрение , но аз като интелигентен и реално прецен€ващ човек вид€х , че ефект н€ма ........дадохме страшно много пари - на седмица лекарствата излизаха над 300лв. , лекарката ни също каза , че това не може да излекува , ори да подобри епилептичните припадъци , но ние б€хме длъжни да опитаме......лошото е , че най - старото лекарство - фенобарбитал , което не се препоръчва и изписва е много подход€що за наши€ случай и редуцира до известна степен гърчовете , но го н€ма в Ѕ√ и все търсим близки и познати да ни го купуват от чужбина ........» накра€ искам да кажа , че след хил€дите изследвани€ се оказа , че ц€лото това чудо ни е дошло от ваксината ƒ“ .........в комбинаци€ с алергичността - болест и то тежка за ц€л живот ........затова всеки тр€бва да избира сам дали да ваксинира детето си след като е запознат с рисковете - личната ми лекарка има 2 деца и ми каза , че не е позволила на нито едно да постав€т ваксини , освен тази при раждането .........
  16 март 2013 17:24   |   ¬ан€ ј–ƒ≈   |   ¬арна   |  
 ати, много съжал€вам, за диагнозата, с ко€то е твоето дете!
“ова е резистентна епилепси€ и се води от редките форми на забол€ване.
Ќо нав€рно д-р ’ристова ¬и е запознала, в какво се състои, самото забол€ване.
ћоже да € запитате до колко биха полезни във ваши€т случай, омега мастните киселини, като храна за мозъкът.
јко, има положителен отговор на този въпрос, може да ми пишеш на имейл v_a_n_q1966@abv.bg
  16 март 2013 15:34   |   Ћили   |   –усе   |  
 ати аз в момента пие “опамакс и  епра и се над€вам до 1-2 години да ги спра. ¬ече 6 месеца съм без припадъци. ѕрочети по-долу истори€та ми.ћисл€, че ƒепакина не е най-добри€ избор, ако можеш да си позволиш по-скъпи лекарства, макар че  епрата все още е безплатна. «а “опамакса зависи от дозата, не знам колко е гол€мо детето, колко кг е и т.н . ѕиши повече мол€ и ако мога ще ти помогна. ѕоздави.
  15 март 2013 23:07   |    ати ћаркова   |   ћонтана   |  
ѕривет ! ќт 16 години се бор€ с епилепси€та на моето момче и то безуспешн о .»ма може би най - тежката форма - синдром на Ћенох - √асто , въпреки , че е опитал цели€ асортимент от лекарства и досега пристъпите са му ежедневни по време на сън основно ....’одили сме при всички светила невролози на прегледи и консултации.....н€мам думи да израз€ възмущението си и отвратителното отношение от болницата на 4 - ти километър , не стига , че нищо не разбират а, н€м€т и елементарно човешко отношение към мъката и болката на родителите с болно дете ...ƒоктор, доцент јлексиев работи по стандартни методи и не влага никаква доза въображение и съобраз€ване с индивидуални€ вид епилепси€ на пациента - ако това лекарство не помогне - опитайте друго ........възхитена съм от и единствено от доктор , доцент ’ристова , т€ влага и дава всичко от себе си за да помогне и работи с най - новите лекарства и изследвани€ , подкована е ис гол€ма база знани€ в обаластта на неврологи€та , най - вече детската ------от екипа на проф. чавдаров съм изумена - те попитаха мен пациента как се дозира лекарството ƒепакин , че не били запознати съвсем точно ......јко н€кой има информаци€ за н€кой нов вид лекарство нека ми пише .....Ѕлагодар€ предварително !
  11 март 2013 22:38   |   ¬ан€ ј–ƒ≈   |   ¬арна   |  
ћо€та дъщер€ беше близо девет години на депакин хроно и от него получи смущени€ в месечни€т цикъл. √олеми закъснени€ и болки. ѕосто€нно първите дни, беше с обезбол€ващи, но се случи веднъж, че липсваха и аз й препоръчах да опита с една от напитките, които ползвах, като дистрибутор. » така след три поредни месеца, цикълът се нормализира, болките изчезнаха и имаме вече решение :
  11 март 2013 20:54   |   Ekaterina   |   ѕЋќ¬ƒ»¬   |  
«дравейте мили дами .јз съм истински щастлива че вече има още резултати от алтернативните методи на лечение.ѕреди 2,3, години когато за първи път побликувах подобно мнение -н€кой дами ме об€виха едва ли не за луда -когато споделих и мойте уникални резултати.ƒоверете се на алтернативните методи на лечение и ще се изненадани от резултатите.”спех на всички.≈то ви и мойте координати -ще ви бъда полезна. karamfilov@abv.bg, skype-ekaterina-gonik
0889365025,0894692385
  11 март 2013 17:54   |   “€нка   |   ѕловдив   |  
ƒетето ,за което б€х писала м.юли 2012 год. пие все още депакин,кепра и петинимид.¬ началото на 2013 год. €нуари месец му прaвиха пълни изследвани€ и ≈≈√.ќказа се ,че продуктите ,които съм му давала като добавки ,са оказали благопри€тно действие на черни€ дроб,“олкова е добре сега черни€ дроб,че лекарката ме попита какво съм му давала ,за да се оправи.јз и казах ,че това беше преди повече от 4 месеца,но €вно резултата се по€ви .¬сички тези хим.лекарства ,които се приемат продължително време ,оказват пагубно вли€ние на черни€ дроб , а той тр€бва да се щади,защото от там идват още безброй забол€вани€.ћили хора ,докторите казват ,че лекарствата ,които се приемат било за епилепси€ ,било за друго забол€ване са със странични действи€ ,но никой не казва по какъв начин да си пазим органите ,които се увреждат от т€х.»ма алтернативна медицина,ко€то помага за тези неща ,има и продукти които се приемат с профилактична цел,има и продукти специално за компани€ "“€нши" ,които излекуваха мо€та майка от рак на стомаха,а мен от главоболие и оттоци на краката и очите. »ма ги и е хубаво човек да ги ползва ,за да бъде здрав.јко искате повече информаци€ за тези продукти,пишете ми на имейл:tianka53@abv.bg »зживейте остатъка от живота си пълноценно и щастливи.∆ела€ ви успех!
  05 март 2013 19:12   |   ekaterina   |   plovdiv   |  
Zdravei Tedi,I az imah sa6tiq problem-mnogo godini s malkiq si sin.eto ti moq skaip-ekaterina-gonik.she se rafvam da se chuem I pomogna:-
  05 март 2013 18:13   |   teditedi   |   Sofia   |  
«дравейте, аз имах епилепси€ - лека форма в ученическите години и малко след това. ќт 2006-та спр€х лечението и години наред н€мах никакви симптоми. ћиналата седмица след тежък грип и 39 температура, сега отново се по€виха симптомите. Ќе ми се иска пак да гълтам хапове, мол€ ви давайте контакти на добри специалисти, а ако има и алтернативно лечение и на него съм отворена. tedi_dora@yahoo.com
  01 декември 2012 09:05   |   nadelina   |   sliven   |  
Mnogo blagodaria Ekaterina,radvam se ot vse sarce ,che pri vas e minalo s shtastliv krai.Ot vse sarce vi pojelavam zdrave i shtashtie da ozariava semeistvoto vi.Tova iskam da cheta tuk.Blagodaria mnogo.
  27 ноември 2012 10:04   |   ≈катерина   |   plovdiv   |  
—ЏЅќЋ≈«Ќќ¬јЌ»я » ќ“ ћ≈Ќ.» ј« ћЌќ√ќ ¬–≈ћ≈ —≈ ќѕ»“¬јћ ƒј “» ѕ»Ўј Ќ≈ƒ≈Ћ»Ќј.ѕќ∆≈Ћј¬јћ ¬» ќ“ ¬—≈ —Џ–÷≈ ѕ–ј«Ќ»Ќј“ј ¬ ƒ”Ўј“ј ƒј »«ѕЏЋЌя“ —ЋЏЌ„»÷ј“ј ¬».ЌјЎј“ј »—“ќ–»я ≈ ѕќƒќЅЌј ,Ќќ —Ћј¬ј Ѕќ√” —Џ— ўј—“Ћ»¬  –ј….ѕќ„≈“≈“≈  ќ√ј“ќ ¬» ≈ ”ƒќЅЌќ »  ”–ј∆ ќ“ ћ≈Ќ.www.aquazdrave.com
  26 ноември 2012 16:38   |   nadelina   |   sliven   |  
Da,imame dve prekrasni deca,Lena na 24 godini,i Aleksandra na 6 godini.Otdavna iskahme vtoro dete,no rabotata i karierata slojihme na parvo miasto.Na 41 god. rodih vtorata mi dashteria.Radost za celiat rod.Krasiva i umna kato bashta si.Mnogo prilicha na nego.Toi postoianno kazvashe" tia ne e ot teb"-tpolkova prilicha na nego.Ima golemite mu zeleni ochi,i malkoto mnoslence,mnogo e krasiva.
Da nepremenno shte ti pisha shtom se vidim s patologa
spokoistvie,zdrave za teb i semeistvoto ti.Radvam se che mi pisa.Bih iskala da stanem priatelki,ako e vazmojno i imash skayp pishi mi.Az sam nadelina14
  26 ноември 2012 11:42   |   Lili   |   Sofia   |  
Nedelina, beshe mi neudobno da te pitam dali imate deca. Naistina te sa smisyla na jivota.Az imam edno mom4ence, no se nadqvam da se izlekuvam i da imam oshte edno.Kato imash rezultati ot ekspertizata molq te pishii i lek i hubav den dokolkoto e vyzmojno.
  26 ноември 2012 10:35   |   nadelina   |   sliven   |  
Lili,dva pati zapochvah pismoto,i nemojeh da go prodalja.Kakto i da e.sapruga mi beshe s 3 vishi obrazovania,prirodno intelegenten i nacheten.No bolestta ne mu pozvoli da raboti i da se zadarja na edno miasto.Mislia che vsichko e na nervna pochva,i ako spresh da se pretisniavash za drebni neshta,i kakvoto ti teji da si go kazvash,shte si po dobre.Kontrolirai ti jivota si.Nai vajnoto e spokoistvieto.Taka po lesno se jivee.Az priemam problemite kato neshto normalno,reshavam gi i prodaljavam,ako nemoga,zadgarbvam gi i pak prodaljavam.Sega decata sa na parvo nmiasto,gledam da ne obrashtam vnimanie na draznitelite okolo men.Pazia si nervite,i nai veche zdraveto.Nervite sa korena na Epilepsiata.
  23 ноември 2012 11:20   |   Lili   |   Sofia   |  
Nedelina,blagodarq za byrziq otgovor. Razbiram te, 4e ti e bilo mnogo trudno sama da rabotish v 4ujbina, no qvno takyv e jivotota izpravq ni pred razli4ni prepqdstviq.Az sym si pravila 2 pyti Qdreno magniten rezonans na glavata-ediniq pyt kato dete na 18 da se proveri za tumor pri 1vi pripadyk i beshe 4ist i 2q pyt tazi godina v Tokuda da vidim dali otnovo vsi4ko e nared-pak vsi4ko beshe idealno.Az pravq pripadyci, kogato se pritesnq mnogo,no ne sa 4esti moge da mine i 1-2 godini megdu pripadyk. Mloqta doktorka se symnqva, 4e pri men pri4inata ne e Epilepsiq, a neshto kato leka forma na Mozy4na displaziq, koqto po4ti ne se proqvqva, poneje sym bila nedonoseno bebe i sym lejala v kuveoz okolo 2 meseca. I az neznam omryzna mi ot predpolojeniq..., vseki slu4ai sym dovolna, 4e ni mi vliqe na psihikata, zavyr6ih si visheto obrazovanie i v momenta sym mai4instvo, no poprincip rabotq dosta otgovorna rabota:
  23 ноември 2012 09:29   |   nadelina   |   sliven   |  
Mila Lili blagodaria za milite dumi.Na men se padna chestta da izdarjam semeistvoto.Naloji se da rabotia v chujbina za da plashtam smetki.Za sajalenie,koraba Balgaria bavno potava.Za godinite koito sam na van ne sam spestila nito lev.Samo smetki.Edin savet ot men:-ako imate vazmojnost zaminavaite,no cialoto semeistvo.Tuk niama badeshte.Za tvoiat problem s epilepsiata-znaia che e skapo,no ako mojesh otidi na skener.Tova za sega e nai sigurnoto sredstvo za poluchavane na tochna diagnoza.Az sajaliavam che predi 3-4 godini ne go napravih.Razchitah na kompententnostta na lekarite.Drugata sedmica shte govoria s patologa i shte razberadali epilepsiata moje da se sbarka s tumorai dali tiaepilepsiata moje da pokrie tumora i da nemoje da se vidi ot rezonansa.Imam dosta vaprosi kam nego.Obeshtavam da napisha mnenieto mu.C uvajenie........nadelina
  22 ноември 2012 11:20   |   Ћ»Ћ»   |   Sofia   |  
«дравейте,Ќеделина. Ѕог да го прости съпруга ти. ћного нелепо,10 години да го лекуват от едно нещо, а да се окаже друго.»звин€вам се за въпроса, но правили ли сте яћ–?ћного ми стана мъчно като четох, от една страна, че е нелепа трагеди€ от друга и аз вече 10 години съм уж с диагноза епилепси€ не точно, от 18 годишна,б€х ги спр€ла на 21-22 год, на 26 пак ги почнах и сега си пи€ лекарства, тров€ се, в интервала, когато не пиех лекарства си б€х добре, родих детенце а казват , че по време на бременност се припада и т.н, а толкова години аз б€х забрабила, казваха ми, че е било от пуберитета....и на мен ми омръзна. ƒа ви кажа на всички във форума напоследък чета доста за  анада и може би ще емигрирами със семейството ми, омръзна ми тук всичко да върви наопъки и лека полека всички добри доктори и те напускат кораба Ѕългари€. ажете нещо позитивно, защото на мен ми омръзна да давам по 150 лв за “опамакс на месец, къде е «дравната каса:...н€ма €...т€ тоема около 20-30:
  20 ноември 2012 22:07   |   nadelina   |   sliven   |  
Zdraveite,saprugat mi beshe ot 10 godini s diagnoza epeleptik.Predi malko poveche ot 2 sedmici pochina.Pripadnal do ogradata,sasedite go videli imu napravili sardechen masash,koito mislia e bil paguben za nego.Ne sa znaeli che e triabvalo da izchakat.Te prosto sa se opitali da pomognat.No ne za tova pisha.Dnes biah pri sadebniat lekar.Rezoltata ot autopsiata e "Osstra sardechna nedostatachnost".Shoka za men beshe,che ne e imal epilepsia,a tumor v mozaka.Ot tam sa isdvali prepadacite.Nerazbiram kak tolkova godini ,lekari specialisti ne sa uspeli da napraviat razliakata mejdu "EPILEPSIA" i "TUMOR V MOZAKA"nemojah da govoria s patologa,prosto izliazoh,hodih bezcelno i
rasajdavah varhu tova.Utre shte otida pak pri nego,za otgovori
  20 ноември 2012 07:21   |    ат€   |   —офи€   |  
ƒа там в отделението и ние сме лежали и са много внимателни.“ам ти прав€т всичките изследвани€ безплатно със здравната каса ,а при доц. јлексиев е частно всичко.
  14 ноември 2012 22:22   |   ¬ан€ ј–ƒ≈   |   ¬арна   |  
Ћили, аз водих дъщер€ си през 2009г. в ,,—в. Ќаум" , там на 4ри€ етаж, имат специална клиника по епилепси€. ѕопаднахме в сезона на отпуските, но въпреки това доц. ƒимова, но не детската, беше много внимателна и се вслуша в моите наблюдени€ като родител, премахна депакина и назначи  епра, об€сни ни подробно, защо изписва малките грамажи и всичко останало.
—ъщо едната лекарка, ко€то уж беше отпуска всеки ден идваше за консултаци€ със пациенти. ј също и сестрите б€ха много внимателни.
»маше пациенти от ц€ла Ѕългари€!
  14 ноември 2012 20:01   |    ат€   |   —офи€   |  
«начи мо€т син преди беше там в —вети Ќаум при д-р÷онев ,но решихме да пробваме при доц. јлексиев и за сега сме доволни от него.—инът ми в момента е на ѕетинимид и ƒепакин.ѕреди това беше на “опамакс и ƒепакин.Ќо доц.јлексиев реши че “опамакса действа на сина ми да се затвори и да е депресивен.» за това ни предписа той ѕетинимид.
  14 ноември 2012 15:42   |   Ћили   |   —офи€   |  
 ат€, имам въпрос относно доц. јлексиев. ƒоколкото съм чувала за него той изписвал по-старите лекатрства- онвулекс, ƒепакин...., новите  епра, “опамакс и т.н много не работел с т€х. —ъщо като проф. „авдаров, който преди 10 години, когато аз припаднах за 1 път ни го препоръчаха като най-добри€ в Ѕългари€.“огава д-р ¬елизарова и д-р –адионова работеха с него. ѕосле се отделиха. »скам ако може н€кой да ми даде мнение за доц. јлексиев, защото мисл€ че човек винаги се нуждае от 2ро мнение и консултаци€?Ќ€кой ходил ли е в болница —в. Ќаум?Ѕ€х чела една стати€ в един вестник, че там имало добри доктори за нашите проблеми .
  14 ноември 2012 14:35   |    ат€   |   —офи€   |  
Ќамерихме го и си записахме час чак за 13 декември.Ѕлагодар€,а телефона в кабинета му е 878 05 16 и Gsm е 0888 27 98 02
  14 ноември 2012 10:41   |   ¬ан€ ј–ƒ≈   |   ¬арна   |  
ƒа разбира се,това е тел. на медицинската сестра , при ко€то се записва час:
0896723299
ј адреса е ул.,, “одор стайков" 10 до х-л ,,ѕлиска"
  14 ноември 2012 08:16   |    ат€   |   —офи€   |  
ј нещо телефон имаш ли на доц. јлексиев
  14 ноември 2012 00:04   |   ¬ан€ ј–ƒ≈   |   ¬арна   |  
 ат€, доц. јлексиев, си има кабинет в кв. »зток и си работи нормално.
  13 ноември 2012 20:30   |   —тенли   |   Sofiq   |  
—поред мен  ат€ вече разбра това, което € интересуваше :
  13 ноември 2012 18:21   |   Ћ»Ћ»   |   Sofia   |  
—тенли,доколкото разбирам  ат€ не говори за –адионова не знам дали ти знаеш т€ преди работеше с доц. ¬елизарова в един кабинет, а може и тази д-р –адинова да не сме € чували. »наче и аз бих препоръчала доц. ¬елизарова.
  13 ноември 2012 15:53   |   —тенли   |   Sofiq   |  
«дравей  ат€. јз б€х при доц. –адионова. —мених €. —ега съм при доц. ¬елизарова, ко€то горещо ти препоръчвам
  13 ноември 2012 11:35   |   Ћили   |   Sofia   |  
 ат€,за тази д-р –адинова не съм чувала може би е д-р –адионова,но доколкото знам т€ от доста години работи в √ермани€. ¬ јлександровса болница кой ти препоръча тази докторка? јз ход€ там при доц. ¬елизарова.
  12 ноември 2012 19:09   |    ат€   |   —офи€   |  
Ќ€кой може ли да ми каже да ли е бил при д-р –адинова в јлександровска болница и какво ви е мнението за не€.Ќие до сега б€хме при доц. јлексиев но той се е пенсионирал и тр€бва да продължим при тази докторка но не съм чела нищо за не€
  22 октомври 2012 10:29   |   Ћили   |   Sofia   |  
—тенли, e-maila ми е : lili851985@abv.bg  ато ми пишеш ще си разменим файсбук или скайп да си пишем. јз вече се запознах с две момичета и е много при€тно да контактуваш с хора с твоите проблеми и по възможност да си помагаме :
  21 октомври 2012 17:15   |   —тенли   |   Sofiq   |  
√олемите ми припадъци са по 4 - 5 в сери€. “ака може и ц€ла седмица да откарам - такива серии, по н€колко пъти на ден. —трува ми се, че лекарите наричат това състо€ние епилептичен статус, но не съм сигурна..... ј малки припадъци имам н€колко на ден. ƒоволна съм единствено и само, че доц. ¬елизарова ги записа почти всичките на видео ≈≈√, за да може сега да се търси адекватно лечение.
Ћили,н€мам против да се свържем лично.
  21 октомври 2012 15:40   |   Ћили   |   Sofia   |  
—тенли, какво имаш предвид под много припадъци???јз последните 2 месеца имах 2 припадъка и за мен това са много, но имах и доста стресови ситуации и ми се струва, че точно те ми се отраз€тат. явно ти имаш повече опит и с докори и с всичко и ми се иска да се свържем лично, ако си съгласна ми пиши ще ти дам е-маила ми и от там ще решим как да се свържем,че не ми се иска да си давам файсбука в мрежата .
  19 октомври 2012 15:52   |   —тенли   |   Sofiq   |  
Ѕолна съм от 14 години и много лекарства съм изпила. ѕри мен идва момент, в който свиквам с едно лекарство и вече не действа и се налага да го заменим. јз иначе си го пи€, независимо от страничните ефекти, стига да не са нетърпими, докато лекуващи€ лекар не го смени. Ќо с кепрата при мен н€маше никакво подобрение. ¬се едно си пи€ бонбончета. “огава б€х при друг доктор. —ега вече съм при ¬елизарова и такаааа. Ќо много припадъци имам, много нещо....и затова ми е изписала толкова лекарства.
  19 октомври 2012 13:13   |   Ћили   |   Sofia   |  
ћай само на нас в Ѕългари€ ни остав€т нещата така, в другите страни веднага се вземат мерки.Ќе ни прав€т достатъчно изследвани€ ли... “и какво мислиш за  епрата???...аз имам гол€мо желание да € спра, защото според мен не ми помага, а само вреди, а ето че и ти каза, че си спомн€ш нещо подобно,когато си € пила.“и защо € спр€?ƒоц. ¬елизарова ли ти дава толкова много лекарства?
  19 октомври 2012 12:37   |   —тенли   |   —офи€   |  
» аз преди, отдавна, пиех  епра и до колкото си спомн€м и аз имах пъпки. —трува ми се, че това е н€какъв страничен ефект. ј колкото до мо€ стомах, се консултирах с доц. ¬елизарова и нещата за сега остават така. ўе направ€ н€кои изследвани€ и после ще видим.
  19 октомври 2012 12:12   |   Ћили   |   Sofia   |  
—тенли,според мен тази комбинаци€ от тези три лекарства не ти понас€ добре. ѕък и три лекарства са си доста. ƒо две според мен си е оптималното количество като вид, но все пак не съм доктор и не съм до такава степен компетентна. јз пи€ “опамакс и  епра, но сигурно скоро ще спра  епрата, че ми се по€в€ват пъпки по лицето, което е доста непри€тно. ѕредполагам, че е от  епрата. јко н€кой има подобен проблем мол€ да пише....—поред мен за спомаха спешно се обърни към лекуващи€ те невролог, не чакай защото проблема може да се задълбочи, а не си струва да си претоварваш черни€ дроб с още медикаменти. ”спех и пиши как вър€т нещата.
  18 октомври 2012 20:57   |   —тенли   |   Sofiq   |  
«дравейте! ўе ми помогнете ли..... ѕи€ “рилептал, ƒепакин и “опилекс и сега стомаха много, ама много ме боли. ћол€ ви, просто ми кажете какво да направ€ та да ми мине, с лекарства не става. :
  14 октомври 2012 11:47   |   ина   |    азанлък   |  
Ѕлагодар€ ви много.
  14 октомври 2012 09:57   |   Ћили   |   Sofia   |  
»на, според мен първо е редно да й се обадиш, защото не винаги е в јлександровска болница. “елефона й е : 0879681914. Ќад€вам се да съм ти полезна:
  13 октомври 2012 21:49   |   —тенли   |   Sofiq   |  
ќтпуска е до 10 ноември, но после се зареждате с търпение сутрин след 10,00h там, където беше кабинета на доц. јлексиев и ще ви прегледа, не връща нуждаещи се.
  13 октомври 2012 20:48   |   »на   |    азанлък   |  
 ак да се свържа с доц.¬елизарова как работи т€ и в какви дни и тр€бва ли да се записваме при не€ и прави ли еег. ƒа пробваме и при не€ да видим т€ какво ще каже понеже вече н€мам никаква надежда че н€кога могат да спрат пристъпите на дъщер€ ми, в момента е на лирика 150 мг., ривотрил и трилептал но посто€нно е изтръпнала и не се чуства никак добре, а е студентка и много се притесн€ва и казва,че и е трудно и да помни.ћол€ ви ако н€кой знае телефона на доц. ¬елизарова нека да ми пише.Ѕлагодар€ ви.
  12 октомври 2012 17:59   |   Ћили   |   Sofia   |  
јз съм с две ръце за доц. ¬елизарова- вече повече от 10 години се лекувам при не€, с прекъсване от около 5, в които не пиех лекарства, н€мах припадъци и родих здраво дете 2010,но мо€т случай си е странен. —ега съм на  епра 2 по 1000, ко€то като че ли не ми действа и ще € спирам и на ќригинални€ “ќѕјћј — 2 по 75, но ми го прави на 2 по 100, че имах 2 припадъка през месец по време на сън.
  12 октомври 2012 12:21   |   —тенли   |   Sofiq   |  
«начи сега който и лекар да препоръчаме ще сгрешим : ѕробвай при ¬елизарова. јз съм при не€ и съм доволна. «а не€ такива като нас са предизвикателство и прави всичко възможно да помогне. јз б€х при друг лекар до скоро цели 12 години без никакъв резултат и добре, че срещнах д-р ¬елизарова
  11 октомври 2012 08:10   |   »на   |    азанлък   |  
«дравейте, може ли н€кой да ми каже кой е по добър лекар, доц. ¬елизарова или доц. јлексиев. ƒъщер€ ми € лекува доц.јлексиев вече 7 години но никакъв резултат какво ли вече не е пила н€ма медикамент който не е изпробван на не€ но ползата е никаква пристъпи има посто€нно когато спи. ¬ече незнам къде не сме ходили.
  05 октомври 2012 13:48   |   Ћили   |   Sofia   |  
јнонимна,аз ход€ при доц. ¬елизарова в јлександровска болница. ћного съм доволна.јко искаш ми пиши на пощата: lili851985@abv.bg ћоже да си разменим ‘айсбук и дори и да се запознаем по натам ако решим. Ќо нашата болест си има своите моменти- може и 20 години затишие. јз работ€ още съм майчинство на отговорна работа, уча- в момента уча френски, майка съм и се опитвам да живе€ както всеки друг човек:
  05 октомври 2012 13:04   |   ¬ан€ ј–ƒ≈   |   ¬арна   |  
«дравей јнонимна!
ƒъщер€ ми е с тази диагноза от 9годишна, вече 14г. е с не€, смен€ли сме н€колко медикамента, в момента е на Ћамиктал и  епра. «авърши средното си образование, разбира се, при не€ по сложно, защото имаше и други проблеми, но не от самите лекарства а вследствие на трайните мозъчни увреждани€.
“ова л€то ходи и на работа, спре€тели се с колегите си, жени и мъже на възраст и се справи чудено, на пролет ще € очакват отново с нетърпение.
ƒоц. Ћитвиненко е детски невролог и нав€рно, ще тр€бва да преминеш при друг специалист.
Ќай - важното е да се овладе€т първоначално пристъпите, а за страничните ефекти, специалиста, тр€бва да вземе мнение.
ѕри дъщер€ ми , много важно се оказа, моето отношение към проблемите й, за да се чувства уверена и със самочувствие.
  05 октомври 2012 11:13   |   јнонимна   |   —офи€   |  
Ћили, лекувам се при »ван Ћетвиненко. ѕреди него имах н€колко други лекари, но не ми помагаха... пиех ривотрил, ама от него имах само странични ефекти, не и подобрение, от конвулекса също. јко можеш да ми кажеш и н€кой психотерапевт, ще съм ти много благодарна, защото имам нужда да поговор€ с н€кого за това....
  05 октомври 2012 10:05   |   Ћили   |   Sofia   |  
«дравей, јнонимна. Ќе мисл€, че √оспожата, ко€то е писала под мен е права, че се затъп€ва от лекарства. ¬ажно е какви лекарства пием. јз пи€ лекарства от 18 годишна. »мах прекъсване от около 5-6 години н€мах припадъци,родих дете . ѕиех “опамакс.  огато детето ми беше на 11 месеца аз б€х на 26 години припадъците ми започнаха отново и за най-бързо докторката ми даде ƒепакин. Ќе б€х доволна-напълн€х, изнерв€х се , а с “опамакса си учех без проблем-завърших доста сложно ¬исше образование свързано с хими€.—ега пи€ “опамакс отново и  епра и съм по доволна, макар че  епрата сигурно ще € махнем, защото не ми помага. √оре главата и напред, всичко е на етапи при хората с ≈пилепси€ и подобни симптоми.”чи си и не обръщай внимание на хората, спокойно ще отслабнеш,просто един ден като срещнеш човек до себе си сериозен бъди искренна с него. јко имаш въпроси пиши. “и при кого се лекуваш???«ащо с ƒепакин???јз мога да ти препоръчам добра докторка по ≈пилепси€ и ≈пилептични припадъци.
  05 октомври 2012 09:37   |   ƒруга анонимна   |   Varna   |  
јнонимна, аз не мога. ¬ече 10-тина години. »зтъп€х от хапчетата. Ќе мога да работ€ нормално. ¬сичко това ми и огромен проблем, а не болестта.
  05 октомври 2012 00:14   |   јнонимна   |   —офи€   |  
ѕисна ми вече! Ќа 18години съм и от една година съм с диагноза епилепси€.. «а това време смених много хапчета и от всички получавах страшно странични ефекти и не помагаха. ќт конвулекс надебел€х много.. б€х 57кг, а после станах 75кг. —ега пи€ депакин, само той ми помага... Ћ€тото усп€х да отслабна малко и свалих 5кг, но сега пак започнах да ги качвам. »ма хора от класа ми, който само ми обсъждат теглото и честно казано получавам комплекси.ќбръщам се специално към тези с епилепси€ от дълго време... мол€ ви кажете как да се чувствам добре и да бъда уверена в себе си въпреки болестта ?
  24 септември 2012 22:40   |   ¬ан€ ј–ƒ≈   |   ¬арна   |  
‘ло, здравей!
ƒа може има наследствена обремененост, тоест може детето от родител с епилепси€ да е с по нисък праг на възбудимостта на мозъка. Ќо колко нисък, при какви обсто€телства , може да се провокира, никой не знае.
  24 септември 2012 14:01   |   flo   |   Varna   |  
ћол€ да видим нещо по темата.
“€ всъщност е: " ак да предотвратим пристъпите на епилепси€"
»маме болни, имаме и здрави.
–азбрах, че предразположен не значи, че н€кога ще се разболее.
“ова ме интересува.
Ћекар€т каза, че почти винаги се предава по женска лини€.
Ќ€кой?

  25 август 2012 08:43   |    ат€   |   —офи€   |  
«начи мо€т син е гол€мвече 23 годишен е.Ќе говор€ за малко дете.
  24 август 2012 15:24   |   Ћили   |   Sofiq   |  
ѕърво исках да пиша на  ат€, че ѕетинамида питах дали н€кой знае действието му при гол€м човек- аз съм съм √ранд мол, и то когато прием лекарства съм без припадъци. ƒ≈тето ми слава богу е здраво.
¬еличка относно Ѕаните и минералната вода знам ,че не се забранени, но са противопоказни при хора с ≈пилепси€ и припадъци.»наче минерална вода повечето от нас пи€т всеки ден.ћ»сл€, че не вли€е. Ќо попитай лекуващи€ си лекар все пак.
  24 август 2012 10:15   |   ¬еличхка   |   Pleven   |  
«дравейте,б€х във ¬елинград,пих и се топих във минералните води и като се прибрах,през нощта получих пристъп. ƒа ли е от минералната вода? азаха,че не е радиоактивна?
  23 август 2012 19:41   |    ат€   |   —офи€   |  
—инът ми го прие за сега добре пие го вече 7 месеца октомври сме на контролен .ј попринцип е €вно новзащото не е със здравната каса, а е насвободно.
  23 август 2012 16:06   |   ≈катерина   |   plovdiv   |  
«дравей Ћили-наблюдавай детето докъто пие петинимид.много пречистен препарад ,но са възможни обриви който много бързо обхващат телцата на децата.ќсновната съставка е етосуксимид -ко€то алергезира често.Ќе е страшно ,но тр€бва да съобщиш на лекуващи€ невролог.”пех
  23 август 2012 08:13   |   Ћили   |   –усе   |  
¬ъзможно е при “опамакса да има нервност, аз просто не съм сигурна.ѕетинамида нов ли е и доволни ли сте?
  23 август 2012 07:15   |    ат€   |   —офи€   |  
ћо€т син пие отдавна ƒепакин и въобще не надебел€ва, а той иска.јот “опамакса и той беше нервен и се затвори.—ега е на ƒепакин и ѕетинимид и мисл€ че по -добре му действат тези.Ќе е пак качил кг.
  21 август 2012 14:37   |   Ћили   |   –усе   |  
«дравейте,
ќтдавна не съм писала но имам един искам съвет-в момента пи€ 2 по 1000  епра и 2 по 50 “опамакс.ѕрипадъци н€мам. “опамакса го пи€ от около месец-чувствам леко изтръпване на стъпалата от време на време и се изринах малко по лицето,но като че ли и на моменти съм малко по-изнервена.„уд€ се дали е от горещината или от лекарствата, но преди години пиех само “опамакс и н€мах проблем като изнервеност.»наче може би скоро ще мина на монотерапи€, но аз предпочетох 2 лекарства засега, защото имам малко дете.ѕиех ƒепакин-спр€х го преди месец и свалих 10 кг за месец. »мам да свал€м още около 15  г,че този ƒепакин е отвратително лекарство-вли€е на черни€ дроб при мен за щастие всичко е ок, защото го пих много малко, но килограмите щ€ха да ми докарат диабет на 27 години, а б€х около 60 кг максимум преди да го почна.
  26 юли 2012 20:53   |   ≈катерина   |   plovdiv   |  
ћЌќ√ќ “» —≈ «ј–јƒ¬ј’ -“яЌ ј.ќ“ √ќƒ»Ќј » ѕќЋќ¬»Ќј Ќ≈ѕ–≈ ЏЌј“ќ  ј«¬јћ «ј ѕќЋ«»“≈ ќ“ ћј—“Ќ»“≈  »—≈Ћ»Ќ».ј ќ –≈Ў»Ў ƒј ƒќЅј¬»Ў » ћ» –ќ ¬ќƒќ–ј—Ћ» ќў≈ ѕќ¬≈„≈ ў≈ —≈ «ј–јƒ¬јЎ Ќј –≈«”Ћ“ј“»“≈.
≈“ќ “» ћќя — ј…ѕ ј ќ » јЎ ƒј ћ» ѕ»Ў≈Ў ekaterina -gonik
”—ѕ≈’ Ќј ¬—»„ ».ћ»Ћ» ћј… » ƒќ¬≈–≈“≈ —≈ Ќј јЋ“≈–Ќј“»¬Ќ»“≈ ћ≈“ќƒ» «ј Ћ≈„≈Ќ»≈ Ќј “ј«» ЅќЋ≈“-≈ѕ»Ћ≈ѕ»я“ј » ў≈ ЅЏƒ≈“≈ ”„”ƒ≈Ќ»  ќЋ ќ ѕќЋќ∆»“≈ЋЌ» –≈«”Ћ“ј“» ў≈ ¬»ƒ»“≈ ¬ ƒ≈÷ј“ј —»
  26 юли 2012 16:38   |   т€нка   |   пловдив   |  
ƒетето ,за което се отнас€т 3-те вида лекарства : ƒепакин, епра и ѕетинимид е на 8 години,висок е 134 и тежи 31 кг..ѕосто€нно спортува.ƒавам му ƒетски калций , калций за мозъка ,»кан,—пирулина това е последователно-не всички заедно, а сега купих и ќмега -3,но в момента го н€ма при мен и затова не съм му дала още от т€х .«наете,че фолиевата киселинавит.¬9 изчезва от приемането на лекарствата за епилепси€ ,затова тр€бва да се добав€ чрез добавки.Ќие ползваме добавките от  итайската медицина на "“яЌЎ»".јко се интересувате за т€х мога да ви дам информаци€.— т€х се подобр€ва състо€нието на всеки орган,а те всички ќрганите са навързани един с друг. —ъсто€нието на детето се подобри значително.
  21 юли 2012 22:03   |   ¬ан€ ј–ƒ≈   |   ¬арна   |  
ƒимова  ат€, утре ще ти звънна :
  21 юли 2012 19:08   |   ≈катерина   |   plovdiv   |  
ќмега мастните -покриват 4 системи в организма психо-имуно-ендокрино-нервна.»зклучително подходащи са за всеки.≈то ви скайпа ми ако искате да ми пише.ekaterina-gonik
  21 юли 2012 18:02   |   ƒимова   |   ¬идин   |  
≈катерина,ако за вас не е проблем може ли да раз€сните повече за омега масните киселини,могат ли да се комбинират с предписаните вече лекарства,могат ли да се пи€т като добавка и т.н.—инът ми е на 22г. от около 8 месеца му откриха епилепси€ и е на конвулекс хроно и петинимид,но се борим с чернодробните стойности за сега с малък успех но не напълно.» още един въпрос към всички тук,ние сме при доц. јлексиев ,но той се пенсионира,н€кой има ли информаци€ дали ще продължава да преглежда.
  21 юли 2012 09:19   |   ≈катерина   |   plovdiv   |  
¬ан€ много си права,че мастните киселини са само добър помошник на мозъка.–езултатите са вече при много хора повече и мисл€ че ще е престъпление ако не си помагаме и не сподел€ме какво може да ни помага. ћога много примери да дам както и телефони на хора който вече са добре след правилното лечение.хубав ден пожелавам
  21 юли 2012 01:07   |   ¬ан€ ј–ƒ≈   |   ¬арна   |  
 ат€, може би, защото синът ти е бил още малък и омега мастни кисели са подхранили мозъчните клетки, но не може да ги предлагаш , като 100% лечение за всеки с епилепси€.
ƒостатъчно сложно е забол€ването, за да се възползвам и аз да предлагам!
  21 юли 2012 00:22   |   ≈катерина   |   plovdiv   |  
ћ»Ћ» ћќћ»„≈“ј-ЌјЋ» ¬—»„ » —ћ≈ Ќјя—Ќќ „≈ Ћ≈ ј–»“≈ —≈ «ј—“–ј’ќ¬ј“ «ј ЌјЎј —ћ≈“ ј.ƒќ Џ“ќ ћќя —»Ќ Ѕ≈Ў≈ Ќј ƒ≈ѕј »Ќ ’–ќЌќ-Ѕ≈Ў≈ ¬ ѕќЋ” Ѕ”ƒЌќ Џ—“ќяЌ»≈-» Ќ≈ Ќјƒƒјƒ≈ Ќ»“ќ Ќј “≈√Ћќ ,Ќ»“ќ Ќј –Џ—“-ѕќ„“» 4 √ќƒ»Ќ».¬»ƒя’ћ≈ –≈«”Ћ“ј“» —Ћ≈ƒ  ј“ќ —≈ ќЅЏ–Ќј’ћ≈  Џћ јЋ“≈–Ќј“»¬Ќ»“≈ ћ≈“ќƒ».”—ѕ≈’ Ќј ¬—»„ »
  21 юли 2012 00:09   |   ¬ан€ ј–ƒ≈   |   ¬арна   |  
 огато за 1ви път ни го изписаха беше през 2000г., н€къде и се водеше ново лекарство. «а осем години прием, все новости се откриваха за него.
» кои са тези нови лекарства, без странични ефекти!
  20 юли 2012 21:13   |   Ћили   |   Sofiq   |  
¬ан€,съгласна съм че с ƒепакина припадъците намал€ват или изобщо изчезват, но на каква цена...ѕри условие,че има нови лекарства по-безвредни, според мен все пак живеем в 21 век, а ƒепакина сигурно 0т минимум 30 години го изписват.
  20 юли 2012 17:15   |   ¬ан€   |   ¬арна   |  
ј при дъщер€ ми, благодарение на депакин хроно, беше н€колко години в ремиси€, с чудесни ≈≈√та, даже започнахме спиране, но играейки на улицата, една заблудена топка € удари по главата и всичко започна отначало :
  20 юли 2012 16:51   |   Ћили   |   Sofiq   |  
«дравей,ћариана.—поред мен ƒепакина не е най-добри€ избор за лекарство, има много странични действи€- аз като започнах да го пи€ през нощта сп€х много дълбоко и през ден€ като че ли б€х леко сънена.—ъщо така вреди на черни€ дроб а той все пак е дете . јз препоръчвам јлександровска болница- аз ход€ при доц. ¬елизарова. —пециално при мен 1то лекарство, което пиех преди години беше “опамакс и н€мах абсолютно никакви странични ефекти. —ега пи€  епра, ко€то се поема на 100 % от здравната каса и според докторите е много добра. јз с ƒепакина напълн€х и ми се по€в€ваха и пъпки, с които посто€нно се борех.јко имаш въпроси пиши.“ой с каква диагноза е и на колко години е????
  20 юли 2012 16:17   |   ¬ан€   |   ¬арна   |  
ћарина, при кой невролог сте в —офи€!
  20 юли 2012 14:50   |   ≈катерина   |   plovdiv   |  
«дравей ћариана-и при мо€ син се лучи така с депакина
  20 юли 2012 14:15   |   мариана   |   хасково   |  
«дравейте.ћоето момче е на 12г.има пристъпи доста често.ѕием депакин хроно от 500 сутрин половинка вечер ц€ло.Ќе намирам никаква полза в лечението с това.ѕреди пиехме от 300мг.сега го увеличиха и дори мога да кажа че той прави пристъпи още по-често.¬ —офи€ казаха да увеличим още дозата но на мен никак не ми се иска.
  18 юли 2012 09:52   |   ≈велина   |   Sofiq   |  
Ћили пиши ми на имейла eva73@abv.bg
  17 юли 2012 21:38   |   Ћили   |   Sofiq   |  
Ѕлагодар€ за бързи€ отговор- и аз все още пи€ ƒепакин-само вечер 250 мг, но съм в процес на спиране заради килограмите, които в момента много трудно и бавно свал€м и треперенето, но като че ли като пиех по- гол€ма доза през ноща сп€х по-дълбоко и се чувствах леко сънена. —ега със  епра 2 по 1000 мг и 250 ƒепакин съм по-добре, но май лека полека ще се върна изц€ло на “опамакс, защото от него се чувствах перфектно, макар че мо€та лекарка казва, че при н€кой хора намал€ва паметта и концентраци€та, но аз не мисл€ така-тогава б€х студентка и н€мах проблеми с ученето. √ледам максимално да се застраховам, че детето ми е само на 2 и пон€кога се притесн€вам да оставам сама с него, а доста често се случва, когато мъжа ми е на работа.»скам да попитам и всички с ≈пилепси€ и по-специално теб пиеш ли кафе???
  17 юли 2012 21:16   |   ≈велина   |   —офи€   |  
—ега чак прочетох малко по-ранните коментари и по-специално този за американските болници.≈ аз точно от там започнах мо€та сага с ≈пилепси€та и мога да кажа,че превъзхождат българските лекари единствено с апаратура и нови технологии. ато капацитет и знани€ и умени€ обаче не замен€м нито един български лекар.ƒори не последната ми среща с мо€та лекарка там,освен рецепта за повече лекарства с които да се прибера за Ѕългари€,аз € попитах за н€какви насоки за следващи€ лекар скогото ще се срещам.“огава т€ каза,че ще остана много при€тно изненадана от това колко добре подготвени са българските лекари и да не се притесн€вам.Ћили аз лично ти препоръчвам една консултаци€ с јлексиев,много точно прецен€ва дозите и лекарствата,той нехаресва  епрата много много.¬сичките лекарства,които донесох тогава от щатите са все още в шкафа ми,защото той ги спр€,с ƒепакина б€х добре,не напълн€х,както ти казваш,но получих треперене на ръцете и той веднага го замени с  онвулекса-с него съм ок. епрата си ми беше слаба с€каш,не ми действаше много добре.
  17 юли 2012 20:54   |   ≈велина   |   Sofiq   |  
ћила Ћили,не мисл€ че хора с каквото и да е забол€ване тр€бва да се срамуват,че са болни,а да се лекуват и да полагат максимално добри грижи за себе си.јко б€х крила факта за забол€ването,никога не бих попаднала и на най-готини€ лекар за мен.ќтносно лекарствата-първоначално б€х на  епра,след това минах на ƒепакин хроно,а сега съм с  онвулекс хроно.¬зимам минимални дози и от както се лекувам не съм имала припадъци.ћоите б€ха 2 гранд мола през 6 месеца само и тогава всъщност започна лечението.ƒоктора казва,че причината за забол€ването е още от детството,най-веро€тно дори при самото раждане,но се е про€вила чак сега.»мала съм и дръги леки припадъци в живота си,но не не сме обръщали внимание.¬ажното е,че сега съм добре,≈≈√-тата са ми ок,но и той казва,че трудно може да се хване нещо,защото на мен се случва по време на сън.ѕов€рвай правила съм всички възможни изследвани€ и-нищо.“ова е.Ѕъди здрава Ћили и всички вие, никога не се срамувайте,а се грижете добре за здравето си!
  17 юли 2012 16:13   |   Ћили   |   —офи€   |  
«дравей, ≈велина.  акви лекарства пиеш и имаш ли припадъци по време на приема.ƒоцента казва ли ти причината, по ко€то се е по€вила ≈пилепси€та. ћо€та докторка-доц. ¬елизарова също е от јлександровска и работи с доц. јлексиев, защото той ми подписва протоколите за пред здравната каса. » аз не се срамувам от болестта, но част от хората са малко ограничени и ни приемат за ЅќЋЌ» и едва ли не с психически проблеми, затова аз се довер€вам на семеиството ми и най-близките ми при€тели само.
  17 юли 2012 09:37   |   ≈велина   |   —офи€   |  
«дравейте.ќт приблизително 4 години имам диагноза ≈пилепси€ и нито за миг не съм се срамувала от този факт,на 38 години съм.—мених доста лекари,но този на когото се доверих и се поверих изц€ло на грижите му е доц.јлексиев от јлександровска в —офи€.“ой е мо€т лекар.
  15 юни 2012 16:05   |   Ћили   |   Sofiq   |  
Zdravej, Sleli.Az mislq, 4e doc. Velizarova e mn. dobra, no i az ne odobrqvam nadrusvaneto s medikamenti, kakvoto pravqt s nas. No pri neq az bqh dosta godini bez problemi i rodih zdravo dete, koeto v momenta e na 2god.Dyrja samo da napisha, 4e po vreme na bremennost i predi tova 3 god. ne sym pila lekarstva. Deteto mi beshe na 11 meseca, kogato zapo4nah nanovo s lekarstvata. No nqmam izbor i to glavno zaradi deteto mi .
  14 юни 2012 18:18   |   ≈катерина   |   пловдив   |  
здарвей,кики-опитай с алтернативните методи в медицината.мо€ син изпи за 4 год.всички възможни комбнаций от познатите лекатсва за епиепси€ -и нищо не помогна.ето ти мой координати,ако искаш ще ти разкажа
0889365025
0894692385
скаип-ekaterina-gonik
  14 юни 2012 15:19   |   —тела   |   —офи€   |  
«дравейте! јз съм на ƒепакин, “рилептал и –ивотрил от 3 мес. —ега ще ход€ на контролен преглед при доц. ¬елизарова. ћол€, ще ми кажете ли дали е добра, защото аз колкото припадъци имах през последните 4 месеца, толкова съм н€мала за 14 год. ј иначе не съм напълн€ла...поне за сега :
  13 юни 2012 18:41   |   Ћили   |   Sofia   |  
Zdravej, Kiki. I az sym na Depakin i Keppra, no skoro shte spiram Depakina, 4e mnogo napylnqh ot nego, kogata na liceto mi se omazni. Ot 10 meseca ne bqh poli4avala pripadyci, no predi 2 dena polu4ih, no beshe po-kratyk ot obiknovenno.Vtornik sym na lekar v Aleksandrovska bolnica pri doc. Velizarova az pri neq si hodq ot 10 god.Vsyshnost okolko 5 godini bqh sprqla lekarstvata, rodih napylno zdravo dete. Ne se ot4aivai-jivota e pred nas
  12 юни 2012 15:11   |    ики   |   —офи€   |  
«дравейте! јз имам припадъци от доста години. : —ега съм почти на 28. » въпреки пиенето на какви ли не лекарства, не спр€ха тези припадъци. ѕоследната лекарка, при ко€то ходих, даже каза, че едва ли щели да спрат. »мам тумор, който не можаха изц€ло да отстран€т. а се оперирах заради припадъците. ѕон€кога съжал€вам за много неща... ќт един припадък , докато б€х на Ћамиктал, си избих предните зъби. : “ова ме комплексира - сега съм с протези. Ќапълн€вам много, въпреки че не €м много. : —ега съм на Keppra. ƒва пъти по 1500. ѕрипадъците ми пак станаха големи. ƒокато б€х на “опамакс и “опиракс пак имах, но б€ха малки. Ќ€кои хора казват, че имало успех при хомеопати€та. «нам ли вече... ѕросто тази епилепс€ ми провали живота. : Ќе знам дори дали, ако спра лекарствата, н€ма пак да си имам същите припадъци. Ќищо досега не ми помогна. : Ќай-често ги получавам преди или след цикъл. » аз не знам какво да направ€. ѕовечето хора от “опамакса отслабват, но не и аз... »звинете за дълги€ пост!
  10 юни 2012 22:28   |   Ћили   |   Sofiq   |  
Zdravej,Tqnka. Pri koi doktor hodite???Tri lekarstva sa dosta???Deteto na kolko e???
  10 юни 2012 16:21   |   т€нка   |   пловдив   |  
ќт 2006 год.пием депакин за епилепси€.ќт2010 включиха  епра.след това и ривотрил.ƒетето н€маше големи припадъци,но с ривотрила стана много агресивно.«апочна училище и трудно го приеха освен децата, и учителите
заедно с директорката.»махме много проблеми.ќт м.€нуари 2012 год.изключиха
ривотрила и ни изписаха петинимид.ƒетето се чувства много спокойно и вече си играе с децата.» така пием ƒепакинсутрин и вечер по 1,на об€д и вечер  епра по 1/12 ,а ѕетинимид сутрин и вечер по 1табл.ќсвен това му давам ƒетски калций на "“яЌЎ»"и "»кан",за да може да му се набав€т всички витамини и минерали,които се отнемат от ƒепакина , епрата и ѕетинимида. ≈-mail : tianka53@abv.bg
  04 юни 2012 14:41   |   ≈катерина   |   ѕЋќ¬ƒ»¬   |  
клиниките ,,джон хопкинс,, са по ц€л св€т,но най близката до Ѕългари€ се намира в “урци€
  04 юни 2012 09:31   |   Ћили   |   Sofiq   |  
Zdravej, Ekaterina. Iskam da te pitam tazi Amerikanska bolnica v Sevlievo li e???I znaesh li nqkoi dobyr nevrolog tam???Shte ti pisha na Skype pri pyrva vyzmojnost, no poneje imam malko dete i rqdko mi ostava vreme :
  03 юни 2012 09:45   |   vanq ivanova   |   plovdiv   |  
zdraveite na vsichki!kato cheta komentara na hrisi ot sofiq sqkash vijdam sitoaciqta v kashti.majat mi sashto e s epilepsiq v sledstvie udar na glavata.pri nego pripadacite sa samo kogato spi.ot 1998 god..se opitvam da mu obqsnq che s nishto ne e po razlichen ot drugite hora.v nachaloto si pieshe hapchetata i nepoluchavashe chesto pripadaci no kogato razbra che horata go priemat po razlichen nachin gi sprq i iskashe da pokaje che e zdrav i se spravq s situaciqta no.......stana po zle predi 5 dni izleze ot bolnicata v sledstvie na 6 pripadaka pochti beshe izpadnal v koma i pred insult. sega se vaztanovqva i se nadqvam che razbra cheosven na men i na deteto mu na nikoi ne mu puka za nego! nie s deteto mnogo go obichame i iskame da mu pomognem. znam che nqma likuvane na tazi bolest no kogato si pie lekarstvata te potiskat pripadacite.mili hora s epilepsiq s nishto neste porazlichni ot drugite samo koito ne e bolen ot tazi bolest samo toi neznae kak se chuvstvate!ne se depresiraite i gledaite na pred !hrisi ot sofiq ako ti stava po leko kato spodelqsh pishi mi!
  02 юни 2012 20:48   |   ≈катерина   |   plovdiv   |  
здравей,лили.аз съм много доволна от американската болница ,,джон хопкинс,,.апаратурата е много прецизна и лично според мен специалистите са на н€колко нива повисоко.
скайпа ми е ekaterina-gonik
0889365025,0894692385
  02 юни 2012 18:32   |   Ћили Ќейкова   |   —офи€   |  
«дравейте,най-накра€ и аз се осмелих да пиша. Ќа 27 години съм и уж имам диагноза епилепси€. огато б€х на 18 направих н€колко √олеми припадъка и започнах да пи€ “опамакс-3 години. —лед това ≈≈√-та ми б€ха идеални. —пр€х лекарствата и на 24 години тъкмо б€х завършила университета се омъжих и забремен€х. –одих едно здраво и хубаво детенце, без проблеми и припадъци по време на бременност.Ѕебето ми беше на 11 месеца, когато започнах отново с припадъците. ѕредписаха ми  епрра 2 по 1000 и 2 по 500 ƒепакин. ќт ƒепакина качих 15-20 кг, а тъкмо се радвах, че б€х отслабнала след раждането.ѕред последното ≈≈√ имаше подобрение, но последното било малко по-зле и спирам ƒепакина и ще пи€ 3 по 1000  еппра. ƒокторката ми се съмн€ваше за ћозъчна дисплази€, но си правих яћ– в “окуда и всичко е перфектно. ’од€ при една много добра докторка в јлександровска болница- доц. ¬елизарова, но ми се иска 2ро мнение. ќмръзна ми да ме дрогират с лекарства. ѕопринцип се чувствам добре като изключим килограмите, но искам да си гледам детето бех страх да излизам с него сама и скоро да почна работа със самочувствие, както е нормално за един образован млад човек. ¬ече 10 месеца н€мам припадъци, забравих да пиша. „ета доста литература и в английски сайтове за епилепси€та и пише, че при бременност припадъците зачест€ват, а при мен всичко беше ок. —ъщо така, че при ћозъчна дисплази€, за ко€то имаха съмнение, че нарушава функци€та на мозъка още като малка, а аз винаги съм била отлична студентка и ученичка. ћол€, предоръчайте ми н€кой добър доктор за 2ро мнение. —ъщо така съм много чувствителна и може би заради обстановката в ѕсихиатричното отделение на јлександровска много се разтройвам като гледам страдащи и много болни хора. ƒали това или друг стрес може да ми повли€ва ≈≈√-то??? ўе чакам да ми пошете. Ћек ден от мен и всеки с тази диагноза бих му препоръчала да чете и да се интересува, защото ћќ«Џ ј » Ќ≈¬–ќЋќ√»я“ј като д€л на медицината са все още най-малко познати и неизследвани.
  29 май 2012 11:50   |   “ан€   |   ¬рана   |  
—иси, моите припадъци са абсолютно по същи€ начин като твоите. Ќ€мам абсолютно никакви медицински показатели, нито пък н€какви лекарства ми действат. ѕон€кога с дни не мога да се насил€ да изл€за. «абел€зах само, че при пренатоварване - физическо и психическо се получават.
«апочвам работа и съм в посто€нен стрес. ѕрипадна ли н€къде намират начин да ме уволн€т.
1 лекар ми беше казал, че това е начина, по който мо€т организъм се освобождава от натрупани€ стрес. » 1 професор ми каза същото.
ѕредполагам и ти като мен си много емоционална.
Ќад€вам се да намерим начин да живеем по-спокойно, за да решим този проблем.
  25 май 2012 17:22   |   Eкатерина   |   ѕловдив   |  
«дравей —иси, аз съм майка на дете с твойте проблеми.«а радост вече отминали.≈то ти мойте данни -ще серадвам да поговорим и да помогна
скайп ekaterina -gonik
0889365025,0894692385
  25 май 2012 17:16   |   lidka   |   sofia   |  
ћила —иси,искам да ти кажа,че най-големи€ товар ,който носеш е посто€нната мисъл за това.—ъветвам те да спреш да напр€гаш главицата си с това и да се освободиш от тази мисъл. Ќе винаги припадъците са резултат на епилепси€. јз преди 20 години ги получих следствие на стрес.Ќе можа нито един лекар да ми помогне,припадах многократно,не мойех да влизам в магазини, да вийдам хора.... ѕомогнах си сама,когато един лекар ми довери,че единствено сама мога да си помогна и се оказа прав.ѕреди това изпадах в уйас,че припадам,а н€ма никой до мен да ми помогне.Ѕеше мн трудно,но в течение на години налойих вол€та си и посто€нно си повтар€х,че от това н€ма да умра,гледах да имам винаги вода в себе си,валидол под езика и да седна ако сам наван или легна. » пов€рваи ми,така усп€х да прекрат€ припадаците.“ова съм прежив€ла,и се справих.ќпитай и ти,като ти прилошее просто се стараъ да се концентрираш в/у себе си.“рудно е ,но дано успееш с повече волч.» най-важното-не се страхувай и поддаваъ на емоциите.
  25 май 2012 13:57   |   —иси   |   Ѕотевград   |  
ƒо кра€ на 12 клас и аз имах епилептични припадъци. ќт тогава не съм имала, но живе€ с депреси€, страх от умствена дейност, не полагам усили€ да запомн€ каквото и да било - въобще мърда само и само да не получа пристъп.  ато дете паднах от пързалка на главата си. Ћекарите казват, че този инцидент е причината. ѕравено ми е ≈≈√, при което резултатите б€ха отрицателни за наличие на епилепси€, но припадъците б€ха като на епилептик. ѕила съм лекарства и пак съм имала припадъци, спирала съм лекарствата и пак съм имала припадъци. ¬ очите ми, ако н€кой се вгледа е изписано "имам нужда от помощ", но никой не ми помага. ∆ивота ми до тук е провал и искам да го поправ€ и да не живе€ с това страдание.
  21 май 2012 13:08   |   lidia   |   sofia   |  
«дравейте! ѕиша с молба на всички,които могат да ме насочат към добър лекар, за уточн€ване на диагнозата,защото имам необходимите изследвани€, но имам чувството,че мо€т невролог се затрудн€ва. Ѕлагодар€ на всички,които откликнат!
  15 май 2012 13:49   |   Velichka   |   Pleven   |  
«дравейте ’риси,¬ие сте добър човек,щом обичате съпруга си с това забол€ване,заради което всички ни унижават!јз пи€ Ќевротоп 3/300гр. и не съм си сдъвквала езика от 10г.Ќо пон€кога има едни прилошавани€,на които лекуващи€ ме лекар казва дежавю-не знам на френски как се пише.ѕросто ми става лошо и обстановката край мен ми се струва позната,а никога не съм € виждала,или нещо познато,което никога не си виждал-това е преводът.Ќо не изгубвам съзнание,с€дам,ако има къде,иначе се подпирам,докато премине.
  15 май 2012 13:25   |   хриси   |   sofiq   |  
«дравейте, отново! –азбирам ви, но съд€ и по себе си, не ме притесн€ваше забол€ването на съпруга ми, защото го обичам и го подкреп€м, много разговар€хме и го накарах да не се срамува, но това е насаждано от години и има комплекс, уви. Ќе в€рвам, ¬еличка, че ще останете без при€тели! Ќо казвате, че н€мате големи припадъци?  акво значи? ћо€т мъж като пиеше невротоп, си ги имаше...казаха му, че дозата е за деца пиеше 1/1 и всъщност не му помагаше, може би б€ха по- редки.
ѕожелавам успех на всички!
  12 май 2012 09:37   |   —тела   |   —офи€   |  
јз ход€ да ми прав€т ≈≈√ на 3-4 месеца, а също са ми правили 2 пъти и видео ≈≈√. ј сега ще тичкам и на яћ“. „естно казано не ми се иска да мисл€ за болестта си, но непрекъснато ми се напомн€....
  11 май 2012 15:43   |   mara   |   Pleven   |  
«дравейте,по-рано се водеше неврологично забол€ване,но умниците решиха да ни сложат към психарите.ѕак един "умен" професор се наложи да ни прав€т ≈≈√-та на всеки 6 месеца и също да ни се взема кръв на 6 месеца.» пак благодарение на новата здравна реформа виждаме всеки месец джипитата си,а не основни€т ни лекуваш лекар,даже само 2 пъти в годината имаме право да ходим при него.“рагеди€!
  11 май 2012 12:57   |   —тела   |   —офи€   |  
«дравейте, аз не кри€, че съм с епилепси€, но не го и демонстрирам. ’од€ си по заведени€ и си пи€ сокчето и не давам на никой об€снени€. Ќо представете учудването ми когато се €вих за първи път на “≈Ћ  и лекар - невролог,представете си, като вид€ диагнозата, ме препрати в психо диспансера.„ак не можах да пов€рвам, че за един невролог епилепси€та е изц€ло психическо забол€ване.
  09 май 2012 08:55   |   Velichka   |   Plewen   |  
«дравейте,криенето идва от това,че всички се срамуваме от болеста си-такава е обществената нагласа,даже и в санаториумите не ни приемат.ѕри вас се касае за съпруга ви ,той е мъж и още повече се притесн€ва от забол€ването си,пие с при€тели,за да не разберат за не€,но алкохолът е гол€м враг на епилепси€та.јз престанах да ход€ по заведени€ и да се събирам с при€тели,защото много учудени физиономии виждам край мен,когато си поръчвам само бира,но и т€ не е безвредна за нашето забол€ване.» понеже една от аптекарките от ко€то си взимам Ќевротопа е от квартала ме "разнесе" и при€телки н€мам.¬се н€как ще го изкарам този живот,но много е трудно да си в самота.ƒано лекарствата облекчат забол€ването на ваши€ съпруг,аз вече н€мам големи припадъци,но ако н€кой ви каже,че това забол€ване се излекува окончателно е гол€м смешник!
  08 май 2012 16:37   |   хриси   |   sofia   |  
«дравейте!  олко се радвам, че има къде и аз да прочета и напиша нещо по темата. Ќе знам дали ще помогна на н€кой, но мен ще ме облекчи...колкото и да звучи егоистично. ¬ мо€ случай се отнас€ за съпруга ми. Ќа 50 год. е. ѕолучил е припадъци, вследствие на удар около 12. годишнина и установена диагноза- епилепси€, припадъците са " гран мал". ƒо преди 15 години, не е пил Ќ» ј ¬» лекарства!!!  риел се е , на никой не са казвали, търсели са уж лечение, родителите му, но така и нищо!
—ега пак се крие, а според мен тр€бва да зна€т поне хората, които са около теб.
—лед като започнаха пред мен припъдъците, които много ме стресираха, а и се увеличаваха, особено като е под стрес...недоспиване, а и пие алкохол! «апочна да пие невротоп, но пак имаше припадъци и след една сери€, почти до кома, така казаха, че може да се стигне и до там, потърсихме свестен доктор и така, слава Ѕогу!, започна да пие депакин хроно 500 и за 7 години прием, н€ма припадъци!!! —лучи се така, че скоро си намалил сам дозата...и пак се започна..пак направихме преглед и вече е ќ. . «а съжаление, когато се събираме с при€тели, пие алкохол, нещо, което аз не одобр€вам, а и е безотговорно от негова страна, но съм се примирила, колкото си знам аз. Ќо не това исках да кажа, понеже доста коментари изчетох. —помн€м си, имаше едни американски филм, в който детето беше с епилепси€, всички ги отб€гваха и т.н., но майката беше упорита, свърза се с други и започна хранителна диета, детето се оправи, не помн€, сигурно е приемало и лекарства, освен всичко.
»скам да кажа, че имаме и детенце, преди това питахме докторите и казаха, че не се предава по наследство...сега е на 13 години, дано всичко бъде наред!
ћъжът ми усеща, че ще има припадък, а и аз вече се усетих, че се промен€ лицето му- става тъмно...н€как си..това го забел€звам чак сега, сетих се и за предишен случай като съм го виждала.
»скам да ви подкреп€ всички, не се отказвайте и се лекувайте, не крийте забол€ването си, сега е и по- лесно с интернет-а.
  28 март 2012 10:50   |   ƒимова   |   Vidin   |  
«дравейте отново,синът ми пие от 4-5 месеца конвулекс-хроно 500мл.и петинимид само вечер и наскоро направихме изследвани€ и се оказа че стойностите на јЋј“ и ј—ј“ са доста над нормата.“а въпроса ми е има ли нещо притеснително или стойностите са повишени поради приема на тези лекарства.ўе повторим изследвани€та и в друга лаборатори€,но ако н€кой има повече информаци€ и опит мол€ да сподели.ћного ме притесн€ват тези стойности.Ѕлагодар€.
  10 март 2012 16:13   |   ƒ»ћ»“–ќ¬ј   |   яћЅќЋ   |  
ƒа наистина има ли м€сто в Ѕългари€, където да заведем децата си на почивка с тази диагноза ?
ƒо сега не съм чувала за такова ,ако н€кои знае да ми каже.
  27 февруари 2012 21:02   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
ћара, ако желаете, отправете въпроса си към г-жа ¬еска —ъбева, председател на ј–ƒ≈ 0879 297 105
  27 февруари 2012 17:14   |   mara   |   Plewen   |  
«дравей ¬ан€,много искам да отида на санаториум за неврологични забол€вани€,по точно за дископати€та,шиповете,които ги имам в изобилие,безсънието и хайде стига толкова.Ќо даже ис придружител не ме искат!
  27 февруари 2012 10:51   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
ћара здравей!
Ќе са чумави хората с епилепси€, но на санаториум по дадено забол€ване се отпуска, ако има пациента нужда от дадени процедури, по н€кое забол€ване.
ѕри епилепси€та са отхвърл€т видовете рехабилитаци€ предлагана в санаториумите, поради опасноста да се провокира мозъчната дейност.
ѕри теб, каква е нуждата за посещение на санаториум !
  27 февруари 2012 10:25   |   mara   |   Pleven   |  
«дравейте всички,и аз искам да попитам ходил ли е н€кой от вас на санаториум със нашето забол€ване?ќт вс€къде ми се отказва,чак си мисл€ да ли не сме чумави!
  27 февруари 2012 09:59   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
 ат€, пожелавам ви, с времето всичко да се успокои и притеснени€та и проблеми да изчезнат.
ѕоздрави !
  27 февруари 2012 07:25   |    ат€   |   —офи€   |  
«дравй ,¬ан€!ћного Ѕлагодар€ за съвета ,но за сега мисл€ да изчакам започнах да му давам преди да го изпие сирона натриев цитрат и за сега така го пие и е по добре.¬ листовката пише че има такива странични в началото и за това изчаквам ние сме още съвсем в началото с него.
  27 февруари 2012 01:59   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
 ат€ здравей, ето че се намерихме и тук :
ƒъщер€ ми още в началото пиеше производно на ѕетинимид, т.е. —уксилеп, но н€маше този станичен ефект.  онсултирайте се с доц. јлексиев.
  26 февруари 2012 15:34   |    ат€   |   —офи€   |  
»мам въпрос към всички мо€т син отскоро е с ново лекарство ѕетинимид прибавено към ƒепакина му ,но след като го изпие то е само вечер ем не е на гладно започва да повръща или му се гади какво да прав€ и какви са вашите мнени€ към това лекарство много ме притесн€ва .доц.јлексиев ни го предписа от —офи€
  24 февруари 2012 12:37   |   ƒ»ћ»“–ќ¬ј   |   яћЅќЋ   |  
ќт години вод€ сина си при д-р ѕанов и ви гарантирам ,че той е страхотен лекар, много ни помогна.
  19 февруари 2012 13:47   |   “ан€   |   ¬арна   |  
јз ход€ при —таноев. Ќо той наистина е доста специфичен. ўил€нов е доста добър лекар и изключително деликатен. ѕо принцип е детски невролог в окръжна болница доколкото помн€.
  12 февруари 2012 17:37   |   mila   |   Plovdiv   |  
slavov v plovdiv moje6 da nameri6 dobri lekari,edna ot tiah e d-r markova
  11 февруари 2012 16:42   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
«а —тара «агора, може да се обърнете към д-р ѕанов
  11 февруари 2012 09:47   |   славов   |   нова загора   |  
препоръчайте ми специалист-лекар от стара загора
  01 февруари 2012 15:41   |   Velichka   |   Pleven   |  
ћного мол€ участниците в този форум да ми кажатако знае н€кой от т€х,къде мога да отида на санаториум.¬ официални€ списък на санаториумите пише,че епилепси€та е противопоказна за т€х.
  17 €нуари 2012 18:18   |   ≈катерна  арамфилова   |   ѕловдив   |  
—индром —тивън-ƒжонсън се израз€ва в обрив по ц€лото т€ло.
  17 €нуари 2012 12:52   |   ƒимова   |   Vidin   |  
√-жо  арамфилова,какъв е този синдром,какво тр€бва да наблюдавам мол€ пишете ми по-подробно.ѕетинимита ни е като допълнение и доколкото разбрах ако всичко с ≈≈√-то е наред ще го спрем или поне намалим както и конвулекса може би ще се намали.
  17 €нуари 2012 09:14   |   ≈. ј–јћ‘»Ћќ¬ј   |   ѕЋќ¬ƒ»¬   |  
«ƒ–ј¬≈…“≈ √-∆ќ ƒ»ћќ¬ј.ћќя ћјЋЏ  —»Ќ ѕ–»≈ћјЎ≈ ѕ≈“»Ќ»ћ»ƒ » –ј«¬» —»Ќƒ–ќћ —“»¬Џ-ƒ∆ќЌЏ—ЏЌ.“ќ¬ј ≈ ќЅ–»¬  ќ…“ќ ѕќ –»¬ј ÷яЋќ“ќ “яЋќ » ≈ ¬«»ћј“ ћЌќ√ќ ѕ≈ЎЌ» ћ≈– » .Ќ≈ Џћ «јЅ≈Ћя«јЋј ƒ–”√»“≈ Ќ≈ўј, ќ…“ќ ¬»≈ —ѕќћ≈Ќј¬ј“≈.
  17 €нуари 2012 08:27   |   ƒимова   |   Vidin   |  
«дравейте,а какво ще кажете за конвулекс-хроно и петинимид,чета листовките и на двете и направо насръхвам,но н€ма начин.—инът ми ги пие от два месеца,но аз много се притесн€вам.јко н€кой ги ползва и иска нека сподели дали е имал и какви странични ефекти. акво ще кажете за д-р ‘илиповтой е неврохирург и за доц.јлексиев.ўе бъда благодарна ако споделите мнени€та си и за двамата.Ѕих искала да попитам и още нещо:когато започнат да се приемат тези лекарсва освен,че сами€т човек става по-спокоен на мен ми се струва и,че на моменти се затвар€ в себе си.»ма ли такова нещо или аз прекалено се вглеждам в детайлите,и има ли опасност при дълго пътуване като се приемат такива силни хапчета.Ќаистина ще съм благодарна ако н€кой ми отговори на въпросите.
  15 €нуари 2012 12:54   |   ина   |    азанлък   |  
ћол€ ви, “ан€ от ¬арна кажете ми при кой ƒоктор ходите.Ѕлагодар€ ви !!!
  14 €нуари 2012 15:07   |   neznaen   |   sofia   |  
zdraveite piq keppra i rivotril pristypite mi sledkato zapochnah da vzimam keppra pochti izcheznaha eeg-to se podobri inai vajnoto e che ot vsichko napisano v listovkata na keppra pri men nqmashe stranichni efekti postoqnno sym pod nadzor na doktor kuzmanova ot koqto sym mnogo dovolen taka che qvno vsichko e do organizym dali shte prieme i kak dadenoto lekarstvo
  13 €нуари 2012 18:43   |   viktoria   |   pernik   |  
«дравей “ан€ , съгласна съм с много от нещата които си написала относно епилепси€та и лекарствата .»нтересува ме при кой лекар ходиш в момента ?јз съм на 26 г. и от малка съм с тази диагноза .¬ момента съм бременна и ход€ в —офи€ на лекар, а мо€т лекар по принцип е в ѕерник.“ой ми предложи  епра, аз се поразрових малко и установих ,че не е подход€щ за мен -експериментално лекарство . ¬ момента съм на старите лекарства “опиракс и “евалептин .
  11 €нуари 2012 12:12   |   “ан€   |   ¬арна   |  
«дравейте!
¬иждам, че тук хората са доста объркани. » затова реших да ви пиша.
1. јз съм епилептичка. ћайка ми също. Ѕаба ми също е била с нещо подобно. Ќад€вам се дъщер€ ми да е здрава.
2. ’ора, имайте предвид, че различните видове епилепси€ си приличат единствено по това, че има припадъци. ѕон€кога дори и това не е така.
3. ѕо никакъв начин не бива да се вли€ете от това как определено лекарство действа на н€кой друг. “а той може дори да не е с такова забол€ване.
4. ¬ажно е да се доверите на невролога си. јз не препоръчвам проф. „авдаров. “ой, както и други лекари см€таха, че съм абсолютно здрава, просто мозъкът ми не може да възприеме натоварването, но което го подлагам. ƒаде ми лекарства само за л€тото, когато рискът е по-гол€м заради температурите. ќрганизмът ми по никакъв начин не ги прие. √одини наред до —офи€ и ми твърдеше, че съм абсолютно здрава.  огато имах пристъп още от вратата ми се караше да си оправ€ начина на живот. —лед н€колко години обаче ми тръсна 2-ро лекарство към 1-то?!?
5. –ивотрилът е брутална хими€, ко€то Ќ≈ Ћ≈ ”¬ј.
6. —  епрата в момента експериментират.
7. ѕо никакъв начин не бива да се лишавате от деца. –искът за т€х е нищожно малък. ≈динствено е нужно да съобразите лекарството.
—ъжал€вам, ако съм била брутална, но виждам, че хората много се заблуждават и ненужно се панират.
јз лично съм доста запозната с всички проблеми и лекарства. ≈кспериментираха върху майка ми и реших да не позвол€вам това да се случи с мен. Ћекувам се при лекар, който е 1 от малкото всепризнати специалисти в сферата и има много и много сериозни изследвани€ и доказано излекувани пациенти. Ќ€ма да го препоръчам т.к. аз не съм 1 от т€х а и сами€т лекар е доста брутален по характер и много трудно го приемат пациентите в такова деликатно състо€ние. Ќо му в€рвам. —поред него, а и според мен аз сама си го причин€вам.
–≈∆»ћЏ“ ≈ »« Ћё„»“≈ЋЌќ ¬ј∆≈Ќ.
Ќа 33 г. съм. Ќе вод€ здравословен живот- не ми е възможно на тази възраст. ѕи€ “рилептал. Ќ€мам пром€на. »мам дъщер€ на 13 и съм бременна.
» за последно да знаете: повечето лекари наистина незна€т какво да прав€т и затова ви тъпчат с лекарства. Ќаправете си изследване в специализираната болница в —офи€ за точни€ вид на епилепси€та и си изберете лекар, на който да разчитате и да в€рвате.
„етете материали, обсъждайте ги с невролога и лични€ лекар. ¬€рвайте им.


  20 декември 2011 11:32   |   briogen   |   —офи€   |  
Ќеобходимата за осъществ€ване на т. нар. ,,кетогенна диета" специализирана храна вече се произвежда и в Ѕългари€.

www.briogen.com - линк за допълнителна информаци€, ако модераторите прецен€т.

— уважение,

ѕатрик јнгелов

 онсултаци€та с тесен специалист е задължителна!
  27 ноември 2011 22:31   |   ћира   |   —офи€   |  
ћного ти благодар€ , ще направ€ всичко възможно да се видим .. :
  27 ноември 2011 20:49   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
ћира, аз не съм болна, но познавам , за съжаление, много, страдащи от това забол€ване.
ўе бъда в х-л ,,—вета —офи€" след 14.00ч. на 29ти, тоест вторник.
ƒа има н€кои, които усещат, става им лошо, имат главоболие или болки в стомаха, но това се усеща с времето, нарича се аура и ако имаш такова предизвестие е добре да легнеш.
“ел. за връзка 0897 768090
»ванка янакиева
  27 ноември 2011 17:32   |   ћира   |   —офи€   |  
mnoznae6ta или ¬ан€ ƒа ,много бих искала да се видим и да поговор€ с н€кой, който също е болен .. ј наистина ли н€кой усещат преди да припаднат? » ако да, как мога да разбера кога ще припадна ..
  27 ноември 2011 11:07   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
ћира, здравейте!
“ъй като сте млад човек и е съвсем логично да изкарвате с по малко вечерен сън, добре ще е да влезете в рътъма, не по късно от 23.00ч. да сте в леглото. ћузиката, ко€то слушате да не е силна или още повече директно в ухото, тоест със слушалки.
јз на 29ти ще бъда в —офи€ и ако желаеш може да се видим :
ѕоздрави: ¬ан€
  26 ноември 2011 20:22   |   Dora   |   Pleven   |  
Ќе се страхувайте,–ивотрилът е добро лекарство,аз пи€ Ќеуротоп и той ми помага повече,но лекар€т е този,който може да прецени.— времето припадъците ще намале€т,не работете много на компютър и по-малко гледайте телевизи€.
  24 ноември 2011 20:31   |   ћира   |   —офи€   |  
«дравейте! Ќа 17 години съм, преди 3 месеца получих припадък отидох да ми прав€т изследване ,първо не б€ха сигурни дали е епилепси€.. Ќо сега за един месец получих още два големи припадъка ,правиха ми отново еег и остановиха,че е епилепси€. ѕредписаха ми ривотрил. ƒайте ми н€какви съвети за тази болест мол€ви, посто€нно ме е страх,че ще припадна на училище или на н€кое обществено м€сто.
  18 ноември 2011 10:58   |   ƒимова   |   Vidin   |  
«дравейте ¬ан€,изпатих ви наново писмото си дано сега съм усп€ла,а ето и имейла ми ell.67@abv.bg ќчаквам с нетърпение отговора ви.
  18 ноември 2011 09:50   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
«дравейте!
√-жо, ƒимова, ако желаете, пуснете ваши€ имейл и аз да ви пиша, защото при мен н€ма нищо, случват се тези неще, все пак е техника.
Ќеделина, ако желаете, мога да ви дам координати на наши€ предствител за гр.—ливен.
  18 ноември 2011 02:14   |   nadelina   |   sliven   |  
«дравейте,г-жо ƒимова,относно г-жа  арамфилова,свързах се с не€,и с угорчение разбрах, че е просто дистребуторка на тези лекарства.Ќе рискувайте здравето на синът ви.—амо бих посаветвала да послушате ¬ан€ и да се обърнете кам специалист.» от все сърце пожелавам синат ви да се оправи.”спех.
  16 ноември 2011 20:04   |   ƒимова   |   Vidin   |  
Ѕлагодар€ ¬ан€,писала съм ви на имейла,н€ма да откажа каквато и да е помощ,съвети и всичко което е необходимо за да се справ€м с тази болест. ойто с каквито съвети може да ми помогне.
  15 ноември 2011 14:53   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
«дравейте, г-жо ƒимова!
јз съм от ¬арна и съм представител за ј–ƒ≈ към нашата област.
ƒоц. јлексиев е добър епилептолог и над€вам се при синът ви, положението да се успокои.
Ќав€рно ви е казано, какъв режим тр€бва да спазва!
јко желаете, пишете ми на v_a_n_q1966@abv.bg, мога да видам мои координати и с каквото мога да съм ви полезна.

ј относно, г-жа  арамфилова, мол€ ви не влизайте в рол€тта на лекар, хранителните добавки, с които сте решили проблема на малки€ си син, за други, може да са кра€т :
  15 ноември 2011 10:33   |    ј–јћ‘»Ћќ¬ј   |   пловдив   |  
«ƒ–ј¬≈…“≈ √-∆ќ ƒ»ћќ¬ј.Ќ≈ «Ќјћ ƒјЋ» “ќ¬ј ’јѕ„≈ ў≈ Ќј¬–≈ƒ» Ќј ћќ«Џ ј ,Ќќ ћќ√ј ƒј ¬»  ј∆ј  ќ≈ ў≈ ћ” ѕќћќ√Ќ≈ ƒј —≈ »«Ѕј¬» » ќ“ ѕ–»—“Џѕ»“≈ » ќ“ Ќјѕ–≈∆≈Ќ»≈“ќ .≈“ќ ¬» ћќ…“≈ ƒјЌЌ»,ј ќ ¬» ≈ ”ƒќЅЌќ —≈ ќЅјƒ≈“≈ skaip-ekaterina-gonik 0889365025,0894692385
»ћјћ ћЌќ√ќ ƒ≈ѕј »Ќ —»–ќѕ,ј ќ Ќя ќ… —≈ Ќ”∆ƒј≈
  15 ноември 2011 10:01   |   ƒимова   |   Vidin   |  
«дравейте,мол€ който може да ми отговори или да ме насочи кого да питам към кого да се обърна мол€ помогнете ми.—инът ми е студент в ¬арна и когато беше във втори курс след един тежък изпит както си говорихме по gsm-a припадна,немога да ви опиша ужасът който прежив€х докато стигна до ¬арна.¬еднага го взех и на други€ ден отидохме на невролог,направиха му ≈≈√ и казаха че н€ма нищо-перфектно работещ мозък,просто преумора заради изпитите.“ова тогава ме успокои и €вно ни е объркала тази лекарка,защото сега преди един месец пак след мн.тежък изпит отново говорехме по gsm-a и пак припадна.≈два вчера на 14.11.усп€хме да минем на преглед при ƒоц.јлексиев и му откри епилепси€ с лошо ≈≈√ и му предписа  онвулекс-500мг.ѕърво съм страшно шокирана и изплашена,защото никога преди тези два пристъпа нищо не е имало което по н€какъв начин да ни покаже наличие на проблем.“ой учи софтуерно инженерство-програмиране,предстои му дипломиране,а незнам това лекарство дали би му попречило на концентраци€та и незнам дали по-нататък ще може да продължи да учи същото,дали ще може да работи по специалността си.»зобщо незнам как оттук нататък ще € караме.ћного съм притеснена и объркана,незнам как може да му подейства това хапче защото той е сам в ¬арна а аз съм далече и немога да съм до него в случай на необходимост.ћол€ помогнете,посъветвайте ме нещо,незнам какво да прав€.
  15 септември 2011 22:50   |   Nikoleta   |   gr.Tutrakan   |  
oh.. : moeto ku4ence e bolno ot epilepsiq moje li po nqkak1v na4in da go lekuvam ;
  25 август 2011 15:49   |   Tsvetelina   |   —офи€   |  
Ќеврологичен център "—ј÷≈–"-всеки ден записване от 10,00-14.00
тел.029686090
GSM- 0885987920,0886242755
гр.—офи€, —туд.град, ул."»ван Ѕагр€нов" є19а
  18 юли 2011 13:23   |   Albena   |   Plovdiv   |  
Zdraveite tursq speshno telefon za vruzka s profesor Chavdarov.
  18 юли 2011 13:21   |   –Р–ї–±–µ–љ–∞   |   –Я–ї–Њ–≤–і–Є–≤   |  
–Ч–і—А–∞–≤–µ–є—В–µ, —А–∞–Ј–≥–ї–µ–і–∞—Е —В–µ–Љ–∞—В–∞ –Є —Б—К—Й–Њ –Ї–∞—В–Њ –і—А—Г–≥–Є —Е–Њ—А–∞ —В—Г–Ї –Є –∞–Ј —Б—К–Љ —Б "–Я—В–Є –Ь–∞–ї". –Ч–∞–њ–Њ—З–љ–∞—Е –і–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–≤–∞–Љ –њ—А–Є—Б—В—К–њ–Є –љ–∞ 28 , –≤ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ —Б—К–Љ –љ–∞ 47 –Є —Б—К–Љ —Б–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –Ї—Г–њ–Є—Й–∞ –ї–µ–Ї–∞—А—Б—В–≤–∞ –Њ—В –≥–∞–Љ–∞—В–∞ –∞–љ—В–Є–µ–њ–Є–ї–µ–њ—В–Є–Ї—Г–Љ –Є –Њ–±—Й–Њ –≤–Ј–µ—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Є–µ –љ—П–Љ–∞. –Ш–Љ–∞–Љ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞ –Љ–Њ–ї–±–∞ –Ї—К–Љ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є—Ж–Є—В–µ —В—Г–Ї. –Ґ—К–є –Ї–∞—В–Њ –њ—А–µ–і–Є –≥–Њ–і–Є–љ–Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б–Њ—А –І–∞–≤–і–∞—А–Њ–≤ –Љ–µ –µ –ї–µ–Ї—Г–≤–∞–ї –Є –Њ—В –љ–µ–≥–Њ–≤–Њ—В–Њ –ї–µ—З–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–∞—И–µ –љ—П–Ї–∞–Ї—К–≤ –љ–∞–њ—А–µ–і—К–Ї –љ–Њ –Є–Ј–≥—Г–±–Є—Е –Ї–Њ–љ—В–Ї—В —Б –љ–µ–≥–Њ –Є –љ—П–Љ–∞–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–≤–Є –Ї–Њ–Њ—А–і–Є–љ–∞—В–Є , —Й–µ –њ–Њ–Љ–Њ–ї—П –∞–Ї–Њ –љ—П–Ї–Њ–є –Є–Љ–∞ —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ –Ј–∞ –≤—А—К–Ј–Ї–∞ —Б –љ–µ–≥–Њ –і–∞ –Љ–Є –њ–Є—И–µ –љ–∞ e-mail adress albena_p_boneva@abv.bg –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї–љ–Њ !
  06 юли 2011 12:30   |   virginiq   |   goce delchev   |  
ms mnogo na vsi4ki koito pisaha po moq vapros sega sam mnogo spokoina pone samneniqta mise premahnati o6te vadna6 blagodarq i kasmet za mapred dano tuk vseki po malko da namira pomo6 ot drugiq dori i saveti i da blagodarim na horata sazdali takiva saitove
  13 юни 2011 16:41   |   ƒ≈—»   |   Ѕлагоевград   |  
до ƒора - «дравейте ƒора,
ƒа това е от епилепси€та и не е р€дко срещано, дори напротив и това именно е доказателство, че имате епилепси€ и лекувате правилното забол€ване, защото припадъци човек може и да получава ако страда от ’истери€. Ќеуротоп помага ли ¬и? јко не - говорете с лекуващи€ лекар!
  01 юни 2011 21:59   |   Dora   |   Gofiq   |  
«дравейте,епилепси€та ми € откриха чак като направих гол€м припадък-загуба на съзнание,гърчове,захапване на езика,каф€ва п€на от устата.«а последна пи€ Ќеуротоп,но пон€кога по време на сън получавам задушаване,направо мисл€,че ще умра,след това ме отпуска и без да се субуд€ продължавам сън€ си.“ова от епилепси€та ли е?
  28 април 2011 15:25   |   ћилка  ърчева   |   павликени   |  
ћила, ¬иржини€ децата б€ха родени когато отключих болестта. огато съм се раждала е имало усложнени€ при майка ми и мозъка ми изпада в кислороден глад в следствие на това се образува огнище јз съм родена през1972 г.ѕрипадах до пуберитета. ато дете не съм лекувана казали са на родителите ми че това е вид детска епилепси€ ко€то ще отшуми.“ака и стана и всичко започна отново когато б€х на 35 г.јз пи€ трилептал от 600 сутрин и вечер.
  28 април 2011 13:32   |   Ћорка   |   √аброво   |  
«дравейте! ƒоколкото знам, болестта не се предава по наследство, така са ми казвали и лекарите. јз н€мам деца, така реших, че е по-разумно. Ќо една мо€ при€телка, също епилептичка има много хубаво и зздраво детенце. Ќищо му н€ма.  огато беше бременна, намали лекарствата, беше под напрежение, дори получи гол€м припадък в напреднала бременност, но всичко е минало нормално.
„увала съм, че епилепси€та се предава по наследство само когато има н€колко случа€ на епилептици в семейството, придружени с психични разстройства. Ќо при "придобита" болест н€ма наследствени увреждани€.
  28 април 2011 09:51   |   стела   |   благоевград   |  
» мен от това ме е страх ,защото чух че при н€кои пациенти  епра вли€е по този начин ,и това което ми предлага лекар€т не ми се струва удачно .—ъс здравето не може да си играеш .
  27 април 2011 22:38   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
ѕрез л€тото на 2009г., сменихме ƒепакин хроно с  епра и благодарение на не€, се овлад€ха пристъпите на дъщер€ ми, макар и леки, но се получи.
ѕри дъщер€ ми, н€ма странични ефекти.
  27 април 2011 22:20   |   ина   |   Stara zagora   |  
«дравейте,мо€та дъщер€ пи  епра но никак не сме доволни пристъпи пак имаше даже стигна до лудост.»маше моменти даже чупеше и налиташе на бой. като € спр€ха тези изблици на лудост изчезнаха.
  27 април 2011 08:26   |   стела   |   благоевград   |  
ћилка ,ако е възможно до ви попитам дали сте приемали лекарства докато сте била бременна с децата си .ѕредполагам,че това вълнува много жени .јз имам само пристъпи и то леки ,но искам да имам деца ,а лекар€т ми каза ,че тр€бва да ги намалим още .—ега имам 1-2 месечно ,но ме е страх за детето .¬се пак лекарствата ми ще вли€€т и на его ,а също така и всеки пристъп.
  24 април 2011 09:43   |   ћилка  ърчева   |   павликени   |  
ћила ¬иржини€, не знам дали знаеш но тази болест се придобива не се наслед€ва.ј« като дете съм припадала но до побертета и всичко после отшум€ ѕреди 4 г отключих отново пристъпи но без припадъци имам две деца на 14 и 8 г които са здрави.“ака че не се притесн€вай.«а твое успокоение се консултирай и с лекар
  23 април 2011 15:05   |   virginiq   |   Goce Del4ev   |  
majat mi e bolen ot epilepsiq toi e na 23 god i imame edno momi4ence tq e na 6 meseca no iskam da znam vajmonolie tazi bolest dase poqvi i na malkata sled vreme kato po otrasne ili e vazmojno samo maikata ako e bolna ot tazi bolest
  22 април 2011 09:24   |   стела   |   благоевград   |  
«дравейте прочела съм почти всички коментари .¬секи случай найстина си е идивидуален аз съм на 26 ,а пи€ лекарства от 6 годишна смен€вала съм много и различни ,з момента съм на “опамакс и “рилептал и съм горе -долу добре ,но още ги пи€ ,а искам да имам и деца .–адва се ,че има хора ,които са успели да се излекуват и жени ,които имат здрави деца .ќт прочетеното до тук стигнах до извода ,че най-важното е да си уцелиш точното лекарство и дозировка . ћол€ н€кой който е пил кепра да пише нещо за странични ефекти .
  15 април 2011 20:06   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
«а ѕловдив, може да се свържете с г-жа ѕенка —танева мобл. 0884 388069
  15 април 2011 09:41   |   vania   |   Plovdiv   |  
Ќ€кой има ли координати за ѕловдив за јсоциаци€та на родители на деца с епилепси€?
  14 април 2011 20:32   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
ƒа, централата ни е в —офи€.
ѕредседателка ни е г-жа ¬еска —ъбева. “€ също е родител на пораснал син с тази диагноза.
ј–ƒ≈ е национално представителна Ќѕќ.
  14 април 2011 16:19   |   жоро   |   софи€   |  
здравей ван€ за град софи€ има ли членство и асоци€ци€
  14 април 2011 14:59   |   sesiliq   |   UK   |  
Aман от шарлатани, които си вад€т хл€ба на гърбът на чуждото нещастие и мъка! ’ора, има лекари, не се занимавайте с морално деградирали типове, които ви обещават чудеса, а единствената им цел е да ви оберат! ”спех на всички.
  13 април 2011 20:05   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
ƒа Ћорка, има јсоциаци€ на родители на деца с епилепси€, в не€ членуват и пораснали вече девойки и младежи.
јз съм представител за гр. ¬арна и района.
www.frde.org
  13 април 2011 13:46   |   Ћорка   |   √аброво   |  
—ърдечно ¬и благодар€! «нае ли н€кой дали има асоциаци€ или н€какво сдружение на епилептиците в Ѕългари€? ≈дна жена от участниците в този форум беше преложила да направим нещо подобно в наши€ град, но ако има такава организаци€ за всички страдащи от епилепси€ в страната, би било чудесно! ѕоне ще се познаваме един друг и ще можем да сподел€ме опита си очи в очи. Ќе е ли така?
  12 април 2011 17:48   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
Ћорка, чудесни новини!
≈то, че при теб се е получило, точни€ лекар с точното лечение!
ѕоздрави!
  12 април 2011 13:15   |   Ћорка   |   √аброво   |  
«дравейте! ѕреди известно време / от юни 2009 г. /, б€х пуснала един коментар за вли€нието на лекарствата топамакс и транксен върху моето здраве. — т€х имах леки припадъци, но се чувствах добре. ƒва месеца след това, отидох пак при д-р „авдаров и той включи и конвулекс. ќт тогава - вече 2 години н€ма и следа от припадък. „увствам се така, с€каш никога не съм боледувала.
  11 април 2011 17:08   |   екатерина   |   пловдив   |  
разбира се че сте прав.аз споделих наши€ случай ,но всеки сам си прави изводите и си взима решени€та.пожелавам на всички бързо излекуване
  11 април 2011 13:42   |   жоро   |   софи€   |  
екатерина всички сме много добре запознати със съставките на лекарствата коите пием и си знаем страничните ефекти но коментара ви е малко пресилен излиза един вид да пием всички задължително афа и да си спрем лекарствата. радвам се че детето ви е здраво от това по хубаво н€ма но всеки един от нас може да прецени сам дали да си спре лекарствата и да започне приложението на ј‘ј не искам да ме разбирате погрешно над€вам се да н€ма обидени
  05 април 2011 22:53   |   ≈ ј“≈–»Ќј   |   plowdiw   |  
ѕ–≈ƒ» ƒј Ќјѕ»Ўј «ј »«Ћ≈ ”¬јЌ≈“ќ Ќј ћќ≈“ќ ƒ≈“≈ ќЅ» ќЋ»’ ¬—» » —ѕ≈÷»јЋ»—“» » ћќ√ј Ќј… ќ“√ќ¬ќ–Ќќ ƒј ¬» «јя¬я,„≈ ¬—» ќ ≈ ƒ–ќ√ј , ќя“ќ —јћќ ѕќƒ“»— ј ћќ«Џ ј ,«ј ƒј Ќ≈ ѕќƒј¬ј “ќ«» √–≈Ў≈Ќ »ћѕ”Ћ—.Ќќ “ќ¬ј Ќ≈ ¬ќƒ» ƒќ Ћ≈„≈Ќ»≈.ѕ–» Ќј— „”ƒќ“ќ —≈ —Ћ”„» » Ќ≈ »— јћ ƒј —» ћЏЋ„ј ,ј ќ — “ќ¬ј ћќ√ј ƒј ѕќћќ√Ќј » Ќј ¬ј—
  05 април 2011 22:41   |   ≈ ј“≈–»Ќј   |   plovdiv   |  
–ј«Ѕ»–ј —≈ „≈ ≈ ¬Џ«ћќ∆Ќќ,ћќя —»Ќ ¬≈„≈ ≈ «ƒ–ј¬ќ ћќћ„≈Ќ÷≈  ”ѕ”¬ј…“≈ ћ” ј‘ј » ≈ћ »—≈Ћ»Ќ» » ¬—»„ ќ щ≈ ≈ ќ 
≈“ќ ¬» » ћќя — ј…ѕ ,ј ќ “–≈Ў»“≈ ƒј ћ» ѕ»Ў≈“≈ ekaterina-gonik
  05 април 2011 17:54   |   virginiq   |   goce del4ev   |  
zdraveite az nesam bolna ot epilepsiq no moq saprug e bolen toi e na 23 godini i toi pie depakini dori mu predpisaha o6te edin vid hap4eta piramem 400mg negovite pripadaci ne sa mnogo rqdko v godinata moje dase kaje 4e sa po edin pat ili dva ili pak izop6to nqma lekarite kazaha 4e takava epilepsiq rqdko sa sre6tali vazmojnolie da se izlekuva ot tazi bolest ili e po veroqtno te parva da se v4estqvat pripadacite za sega tova e ms mnogo
  05 април 2011 09:39   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
≈ ј“≈–»Ќј, радвам се, че вече сте добре и сте забравили лошото. Ќо всеки случай си е индивидуален и е риск да се препоръчва самолечение, особенно при епилепси€та.
  05 април 2011 00:05   |   ≈ ј“≈–»Ќј   |   пловдив   |  
ћќя ћјЋЏ  —»Ќ ѕ» ƒ≈ѕј »Ќ ¬ ѕ–ќƒЏЋ∆≈Ќ»≈ Ќј 3 √ќƒ»Ќ» .ƒќ Џ“ќ Ќ≈ —≈ ќЅЏ–Ќј’ћ≈  Џћ јЋ“≈–Ќј“»¬Ќј“ј ћ≈ƒ»÷»Ќј ,Ќ≈ ¬»ƒя’ћ≈ Ќ» ј Џ¬ ≈‘≈ “.ќ—¬≈Ќ „≈ ѕ–»—“Џѕ»“≈ Ѕя’ј ѕќ 30-40 Ќј ƒ≈Ќ . «ј щј—“»≈ ¬≈„≈ ¬—»„ ќ ≈ ЋќЎ —ѕќћ≈Ќ.
  04 април 2011 18:31   |   ћилка  ърчева   |   павликени   |  
пиши ми на имейла.ўе ти дам координатите на ƒ-р Ѕожинов в ѕлевен
  03 април 2011 22:17   |   vesi   |   varna   |  
nikoi li ne znae ne6to po otn6enie na moq vapros :
  31 март 2011 16:48   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
≈катерина, от къде сте запозната с действието на депакина!
  31 март 2011 15:53   |   ≈ ј“≈–»Ќј   |   ѕЋќ¬ƒ»¬   |  
«ƒј–¬≈… ћ»–ј .ћЌќ√ќ ¬ј∆Ќќ ≈ ¬ ѕЏ–¬»“≈ ћ≈—≈÷» ќ“ Ѕ–≈ћ≈ЌЌќ—“ј —» ƒј ѕ–»≈ћјЎ јЌ“»ќ —»ƒјЌ“» ,«ј ƒј »«Ѕ≈√Ќ≈Ў ”¬–≈∆ƒјЌ»я“ј Ќј ѕЋќƒј , ќ…“ќ Ѕ» »ћјЋј «ј–јƒ» ƒ≈ѕј »Ќј.≈“ќ “» ћќя — ј…ѕ ј ќ »— јЎ ƒј ѕ»Ў≈ћ Ћ»„ќ ekaterina -gonik
  31 март 2011 13:45   |   vesi   |   varna   |  
Zdraveite az sam na 21 god. i ot 2 godini piq Deapkine ot 500mg. Do tozi moment ne s1m imala pove4e pripadaci osven p1rviq p1t kogato lekarite mi nazna4iha tova lechenie. A konkretniq slu4ai be6e , 4e vlqzah rano sutrinta v banqta na gladno i pripadnah tam. Ot togava do predi 2 meseca piq lekarstvoto sutrin i ve4er po edno , a ot predi 2 meseca sled konsult s nevrolog zapochnah da go piq samo popolovinka veche. Tyi kato s priqtelq mi sme reshili da imame dete , se pritesnqvam ot fakta da ne navredq po nqkakav nachin s tova moe lechenie na ploda, a zabravih da vi kaja che v sledtstvie na tova lechenie s Depakin mi se obrazuvat vodni kisti na qichnicite i tova e prichinata poradi koqto nevrolojkata mi mi namali dozata , razbira se sled kato beshe napraveno EEG i nqmashe nikakvi otkloneniq.Mnogo shte sam vi blagodarna , ako nqkoi znae neshto po moq vapros , otnosno priemaneto na Depakin i bremnnost .
  23 март 2011 02:54   |   ana   |   ruse   |  
zdraveite az sam na 37god. predi 8god. mi otrixa tazi boles narechena erilepsiq Ot puse me oburkaha s kakvi li ne lekarstva.Bqh tolkova zle che ne pomneh kakvo pravq.Sled 2 god lutane.S golqm zor mi dadoha napravlenie za sofiq.Otkrih i otidoh Cveti Naum. Lekuva meDr. Rumqna Kuzmanova.Mili hora vinagi ima nadejda taka 4e vqrvaite v dobroto 4e se nqkoi she vi pomgne Piq lekarstva NEURONTIN.Blagodarenie na Dp Kuzmanova az sam mnogo po dobre ot godini Predi imah vseki mesec pripadak sega imam na godina 2puti no si riq lekarstvata no ne znzm do koga intersno kogato mi idva pripadaka imam shum na dqsnoto yho ii trqbva da legna istava mi sutrin do obqt Sega sam v gurciq i rabotq blagodarenie na tazi 4udesna jena.Az vi preporu4vam da otidete pri neq nqmq da sburkate.Jelaq na vsi4ki usreh i vqra.i nai ve4e zdrave 4ao na vsi4ki i blagodarq vi.
  18 март 2011 18:05   |   Mila   |   Plovdiv   |  
Zdraveite na 27 godinisam.Ot gore-dolu 9 godini sam epelepti4ka.V na4aloto biah mnogo zle,imah silni pristapi i dori gar4ove.Prepisaha mi depakin300,trileptal i kepra,estestveno gi pia po opredelena shema,ne pia i nikakav alkohol.Epilepsiata ne mi e nasledstvena,no taka i do den dne6en ot kakvo mi se polu4i ne razbrah.Moge bi za6toto tineigarskite mi godini sabili po burni i v edin moment vsi4ko e izrignalo.V posledstvie na vremeto i piene nai ve4e redovno na lekarstvata zapo4nah leka poleka da vlisam v 4as.Ve4e ako polu4a pristap predvaritelno go pred ose6tam,vsi4ko pred o4ite mi minava kato na filmova lenta.Otivam siadam ili liagam niakade samo da ne sam paiantava,tova se ose6ta za niakolko minuti2-3.Po silni pristapi polu4avam na palnolunie ,na niakakvi po-silni emocii.No te slava Bogu ve4e sadosta riadko.Pri epilepsiata nai vagnoto e da si vzima6 prepisanite ti ot lekarite lekarstva i da si davate vatre6en korag,da varvi6 s visoko vdignata glava i da gleda6 pravo napred.Nikoga ne se ot4aivate,znaete 4e tazi bolest ima ob6ti ne6ta i s psihikata na 40veka.Iskam edinstveno da si imam dete,no neznam kak 6te povliaiat lekarstvata i dali nedai si Boge epilepsiata go spoleti.Nai mnogo ot tova me e strah!Iskam ako niakoi moge da mi spodeli ne6to,mnogo se izma4vam!Molia,pi6etemi i vi blagodaria o6te ot sega!
  09 март 2011 10:58   |   Mira   |   Sofia   |  
Ѕлагодар€, ¬ан€, непременно ще установ€ контакт с не€. :
  09 март 2011 10:40   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
ћира, здравей!! ƒобри отзиви, относно бременост и епилепси€, като добър специалист има за д-р Ѕожинова от ѕлевен http://www.svmarina.com/bg/specialists2/16
  09 март 2011 10:08   |   Mira   |   Sofia   |  
«дравейте,
Ќа 25 години съм и в следствие от силен удър по главата, получих епилептични пристъпи. ќт 12 години пи€ ƒепакин ’роно с прекъсвани€. ¬ момента съм бременна и умирам от ужас да не увред€ детето, а ме е страх да ги спра, защото съм активен шофьор. ћол€ ¬и дайте ми съвет или просто споделете ако сте минали по този път.  онсултирах се с н€колко невролози и всички са с различни мнени€ от спиране, през минимално дозиране до аборт.
”спех на всички.
  01 март 2011 20:08   |   жоро   |   софи€   |  
здравей јнгеле във франци€ има много добри специалисти също а тук има в александровска болница професор алексиев приема от 9 до 12:00часа само платено успех
  01 март 2011 16:50   |   Angel   |   Plovdiv   |  
Zdraveite ot men imali le4enie na epilepsiata,Az pia depakin ot 300 mg sutrin i ve4er po edno i imam malki pripadaci s sarcebiene edin pat na meseca.hodq da rabotq v Francia na poleto i se lekuvam pri mesten nevrolog ima li nqkoi specialist ako moje da mi prepora4ate z da se spravq napalno s tova kovarno zabolqvane
  28 €нуари 2011 10:11   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
Vania, да, добре ще е да направите един консулт с психолог. —ъщо, ако познавате други деца с епилепси€, нека се съберът и сподел€т, тази терапи€ също действа добре. ј й родителите, нав€рно и те имат какво да си кажат.
  28 €нуари 2011 09:25   |   Vania   |   ѕловдив   |  
«дравейте,мо€т син е на 13 години,а от 7 годишен е с диагноза епилепси€.“ой е доста затворено дете,почти н€ма при€тели,а и р€дко излиза от къщи,освен за училище.ѕолучавал егърчове и по време на игра и се притесн€ва.ћислите ли,че тр€бва да го вод€ на психолог,за да разговар€ с него.
  26 €нуари 2011 17:56   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
Ќаско, здравей!  онсултирахте ли се е детски гастроентериолог!
  26 €нуари 2011 17:19   |   nasko   |   obzor   |  
sin1t mi be6e mu prelu6alo sled z1bolekar v dva poredni dni hodihme pri li4 , leka dade ni napravlenie zapo4naha golemite n1ki be6e na 8 g hodihme v varna kadeto namaha svobodni dni okolo 2 mesesa , re6ihme da hodim v sofia prof, 4avdarov 4asna kl. napraviha my eeg. i se okaza 4e ima epilepsia i zapo4nahme da go lekyvame s konvoleks 300 i piramen ne gi ponasia6e deteto niama6e kak da se sv1rzvame s profesora raboti v vtornik i 4etv1rtak sampo po telefona prepisaha my xalaperidol da se yspokoi nast1pi yjasa tekna mu kr1v prez nosa ka4va6e se na d1rveta i dr, agresiven nama6e kak da se sv1rzvame s profesira s sekretarkata my i ta ni dava6e otgovor, re6ihme v varna da se konsoltirame s dok, diliganeva kaza ni da podobrim lekarstvata s depakin xrono 300.i da sprem halaperidola lekuvahme go 1 g i polovina i na eeg kazaha ni 4e se vly6i trabalo e po silni lekarstva kepra pihme i ot tiah 1 meses detetio mi be6e s silni glavobolia i mnogo agresiven net1rpimo, xaide pri drug lekar da si kaje mnenieto . za desa bili nai dobrite edna ot koito e porf. bojinova obadihme i se dade ni 4as hodihme i sled napravenia pregled se okaza 4e nikoga e nimal epilepsia bilo e ot stomaha lejahme 3 dni v bolnisa sveti naym 4ti kilometar prebrah me se za obzaor bez lekarstva i ne mu stava6e lo6o sega na lekyvat stomaha ot lekarstvata za epilepsia koito ispi problem v t1nkoto 4ervo i laktaza . mnenieto mi e mojeb bi e na strahova nevroza da se lekuva i da se lee olovo zs strah sega my prelu6ava kogato e v kola no ne gubi s1znanie.
  21 €нуари 2011 07:27   |   nadq   |   lGarciq   |  
az jiveotq i rabotq v Garciq.Deteto sa go vodili v Amerika,Angliq,Franciq,i mai ima6e o6te edna strana,za da razberat ot kade idva tova.V Franciq e nai dobrata klinika po dietologiq.Ni6to........Lamiktal si pie no v kombinaciq s drugi lekarstva.
  18 €нуари 2011 04:58   |   ¬иолета   |   „икаго   |  
—лед като сменихме “рилептал с ƒепакод вече 8 месеца н€маме пристъпи.Ќа 26 имаме контр.преглед.ѕри€тел епилептик най-добре се повли€ва от Ћамиктал.ѕотърсете ƒ-р „авдаров ћед јкадеми€.„увала съм много добри неща.
  17 €нуари 2011 07:25   |   nadelina   |   Larisa -Garciq   |  
ve4e 15 dena sam pri malkiqt,bqh ispla6ena.hubavoto e 4e toi kontrolira pristapite,use6ta gi i sam si lqga.Te se delqt na malki,i golemi.Ot 2 dena ima i golemi pristapi.Te sa samo sutrin.V4era ima6e samo 3 malki.Toi naistina razbira vsi4ko,no neiska da govori.O6te sam neopitna i neznae6ta s tazi bolest.toi gubi interes kam vsqko zanimanie.Ne se nalagam no i neznaq kak da go zaintreguvam.Ponqkoga gleda neadikvatno,no sam sigurna,4e se bazika s men za da go ostavq na mira.Tuk sa go nau4ili da se kontrolira.Boje gospodi kak se spravqte s tazi bolest.Neznaq kakvo da pitam,a iskam vsi4ko da nau4a.Daje se zapisah v u4ebnite lektorski proekti v instituta za da pro4eta pove4e za tova.Edinstveno moga da razkaja za tova koeto se slu4va tuk,i s kakvo go lekuvat.Vodili sa go v Amerika,Angliq,Franciq,i nemogat da razberat kak se e polu4ilo taka.
  13 €нуари 2011 01:39   |   joro   |   софи€   |  
здравей наде винаги тр€бва да имаш лъжица увита с бинт под ръка за да € пъхнеш в устата на детето за да не си прехапе езичето разбира се тр€бва да си плътно до него при евентуален пристъп да не се удари в н€кой ръб! епилепси€та е огнище в мозъка и може да се получат доо 8 и повече пристъпа за ден€ не тр€бва да има облъчване от тв или компютър това предизвиква допълнително пристъпите не тр€бва да се пие алкохол кафе кока кола и други напитки......какво точно искаш да разбереш за тази болест
  08 €нуари 2011 15:44   |   nadelina   |   Larisa-Garciq   |  
Grijase zadete na 10 god.strada6toot epilepsiq.Porajeniqta sa dosta ne govori,i zadarja vnimanieto si ne pove4e ot3-4 min kam dadena igra.No razbira vsi4ko i 4uva kakvo mu govorqt.Umen e.6te mi pomognete li da razbera ne6to pove4e zatazi bole6t.Porovih se v nqkoi publikazii no deistvitelnostasi e drugo ne6to.Pozdravi ot men Nadeto na vsi4ki koito iskat i se borqt da pomognat.Potresena sam ot tova koeto pro4etoh.me porazi.Moqt saprug sa6to strada ot epilepsiq ve4e 8 god.no ne iska da se lekuva.naliva se s alkohol.Takmo go bqhme izlekuvali,po4ti 2 god.nqma6e pristapi,i se poqvi butilkata.Segae mnogozle.Parvo trqbva da se preborim s alkoholizma.Priemam vsqkakvi saveti.
  05 €нуари 2011 12:26   |   mnoznae6ta или ¬ан€   |   ¬арна   |  
elica , здравей! Ќа€рно са ви правили ≈≈√! ¬ кой град живете и изписаха ли ви н€какво лечение!
  05 €нуари 2011 10:31   |   elica   |   pernik   |  
imam sin na 3 godinki toi ot 2 godini poly4ava g1r4ove po vreme na s1n mnogo e stra6no skoro pravixme isledvane nare4eno ekg kazaxa 4e sa epilepti4ni pripad1ci neznaqt ot kade idvat no toi po4va da treperi m1rda s o4i na lqvo i dqsno i spira da di6a
  27 декември 2010 20:22   |   Dora   |   Varna   |  
Vanq blagodarq ti za otgovara:
  22 декември 2010 18:25   |   mnoznae6ta   |   ¬арна   |  
Dora , здравей! ƒа, за съжаление може да се получи, пристъп и по време на сън, даже, при н€кои пациенти е само в сънно състо€ние. :
  22 декември 2010 17:57   |   E.KARAMFILOVA   |   ѕЋќ¬ƒ»¬   |  
«ƒ–ј¬≈…“≈ » ќ“ ћ≈Ќ.ј« —Џћ ћј… ј Ќј ћќћ„≈Ќ÷≈, ќ≈“ќ ¬≈„≈ Ќяћј ≈ѕ»Ћ≈ѕ—»я.ѕќ„“» 4 √ќƒ»Ќ» Ѕ≈Ў≈ Ќј ћ≈ƒ» јћ≈Ќ“» , ќ…“ќ √ќ ƒЏ–∆ј’ј ¬ ”Ќ≈—.«ј–јƒ»  ќ≈“ќ «јЅј¬» “≈√Ћќ » –Џ—“.—ѕј—»’ћ≈ —≈ —Ћ≈ƒ  ќЌ—”Ћ“ј÷»я — Ћ≈ ј–» ¬ јћ≈–» јЌ— ј“ј ЅќЋЌ»÷ј -ƒ∆ќЌ ’ќѕ »Ќ—-Ќјѕј–¬»’ј Ќ» —’≈ћј Ќј Ћ≈„≈Ќ»≈ » ¬≈„≈ ¬—»„ ќ ≈ ћ»ЌјЋќ.ЅЋј√ќƒј–я Ќј Ѕќ√ј.ћќ√ј ƒј ѕќћќ√Ќј Ќј ћЌќ√ќ ќ“ ¬ј— .ј ќ –≈Ў»“≈ —≈ ќЅјƒ≈“≈ Ќј ћ≈…Ћј ћ» »Ћ» Ќј — ј…ѕ ekaterina-gonik
  22 декември 2010 16:07   |   Dora   |   Varna   |  
molq vi kajete mi dokato spi epileptika moje li da polu4i pripadak
predvaritelno vi blagodarq
  05 ноември 2010 14:30   |   йорданка   |   ¬.“ърново   |  
ћного съм разтревожена!ƒъщер€ ми на 17г е с н€каква депреси€,или нервно разтройство.—коро сме на ≈≈√.»зпитва страх,замислена и вглъбена е,подкос€ват й се краката и страда от слабост или премал€ване в краката. ръвното н€л€гане е ниско.ѕие Ќеуротоп -200 и ѕирацетам 800.—ъбраха й се много негативни емоции и веро€тно не издържа на напрежението. ъде да € заведа - посъветвай те ме
  26 октомври 2010 17:27   |   жоро   |   софи€   |  
здравей, ангеле при€тно ми е да се запозна€ и да бъда полезен отиди на 4-ти км. но преди това си вземи талон номер 3 за отоневролог всичко става разбира се със записване в момента болницата е на много отлично и европейско ниво спр€мо апаратура и останаха едни от най добрите лекари които ше ти обърнат много гол€мо внимание
  26 октомври 2010 06:04   |   Angel   |   Sandanski   |  
«дравейте , казвам се јнгел на 19г преди н€колко месеца след като се сабуд€ се чуствам зама€н и леко неурентиран , но с течение на времето това отмина.’арактера и настроението ми са доста порменливи по-н€кога ставам доста груб и вулгарен.—традам от безсъние по-точно л€гам си доста късно от 5 до 7ч сутринта.»зскам да отбележа , че пон€кога имам силен шум в ушите и за малко да не падна. јко може н€кой да ми даде съвет ше съм му благодарен.

»звин€вам се ако има грешки в текста.
  19 октомври 2010 22:17   |   √ал€   |   Vraca   |  
«дравеите,аз съм на 17 години преди 4 години пред училище припаднах и си строших главата имам 3 шева, тогава ми казаха че това е епилепси€. ќт тогава започнах да обикал€м по болниците, всеки доктор ме пращаше при друг доктор. ќставиха мв в 4 ти километар за около 3-4 дена там ми изписаха Keppra да ги пи€ аз ги пих но припадаците продължаваха, почти всеки месец припадах като припадаците ми б€ха с гърчове и галтане на езика. ѕродължих да обикал€м по болниците като посто€нно ми правеха еег и н€каде ми казваха че не е епилепси€ а на други места потвърждаваха че е епилепси€ и посто€нно ми смен€ха и спираха хапчетата. » това коета ще ви кажа не всеки щв ми пов€рва , но един ден ми пропоръчаха един феномен –оберт …овчев се казва и аз отидох при него и той започна да ме лекува , и мога да се похвал€ че вече от 6 месеца не съм припадала да чукна на дърво , но той найстина ми помогна много. јко н€кой иска повече информаци€ да ми пише petenceto2004@abv.bg
  20 август 2010 13:57   |   sss   |   пловдив   |  
«дравейте!јз също имам този проблем и съм с медицинско образование.Ќа въпроса на Ћюдмила за ампулата с диазепам,тр€бва да се сложи за да се предотврати повторен припадък.»ма случаи,макар и много редки,когато след припадъка може да има 2-ри,3-тит.нар. —татус епилептикум.“ака че по-добре да и сложат диазепама като превантивна м€рка.
  11 август 2010 08:40   |   людмила ƒимитрова   |   —тара «агора   |  
’убав ден на ¬секи пожелавам. ћайка съм на вече 18г дъщер€. Ќоември 2009 при при€телка получава пристъп и сле д преглед в болницата € пращат у дома, без диагноза. в кра€ на същи€ месец баща и € намира на пода в бан€та, отново в болница и ето ти диагноза епилепси€ и лечение с кепра. това се случи в „ехи€, декември си дойде н Ѕг , консултаци€ с ƒоц.јлексиев в —офи€ , в рамките на една седмица € намерих два пъти безпомощна. —мених ме лекарството с ƒепакин ’поно, сутрин и вечер, днес сме август слава на бога от 03.01 не е припадала. Ќо въпроса ми е , след всеки припадък идва бърза помощ и бие инжекци€ с ƒиазепам в следствие на което 24 ч. е напълно неадекватна и все едно е дрогирана, искам да попитам това на 100 процента ли е задължително,? ѕредварително Ѕлагодар€ на ¬сички
  20 юли 2010 19:29   |   ћилка  ърчева   |   ѕавликени   |  
«дравей ƒиди,това да ли ще имаш дете е твое решение.ј да ли е добре за твоето здраве може да каже само лекар. онсултирай се и ако имаш шанс не се отказвай.Ћошо е че пристъпите са ти нощем.≈пилепси€та не е наследстве на .“€ се придобива.¬ —офи€ ме лекува ƒоцент ƒимова ако искаш иди и при не€.“€ работи в —в.Ќаум /4-ти километър/јз имам деца на 13 и 7 год.и не са болни.јз съм ћилка  ърчева.—игурно си чела мо€та истори€ по долу.
  14 юли 2010 11:45   |   didi   |   sofia   |  
zdraveite az sam na 29godini i sam epilepti4ka .stradam ot tazi bolest ot dete, ne moga da kaja 4e sam sviknala s neia ,no sas sigurnost znam 4e vav na6ia slu4ai e mnogo vajno da imame potkrepa ot blizkite si.az polu4avam pripadaci samo po vreme na san ,kogato se sabudia majat mi me e pregarnal i mi se usmihva ,taka mi dava sili da iskaram gadnia den sled pripadaka.sega iskame da si imame dete ,no men me e strah, ne iskam i to da ima moia problem.molia ako nqkoi ima jelanie da mi razkaje kak se e spravil s tovavazmojnosta da ima zdravi deca.moito le4enie e s trileptal300 moga da kaja 4e ima ehekt polu4avam po 1-2 pripadaka i to ne vseki mesec.jelaq na vse4ki s tozi problem mnogo sili ,hubavi emoci ,i malko problemi.
  07 юли 2010 22:29   |   ћилка  ърчева   |   ѕавликени   |  
јз съм на 38 г.ѕрез 2008 отключих пристъпи със средна честота.Ћекувах се на 4 километър.Ќо този проблем го имам от дете но тогава съм припадала.¬ детска възраст не съм лекувана.“огава са казали на майка ми и баща ми ,че е вид детска епилепси€ и в пуберитета ще отшуми.“ака и беше.ќт1996г.съм женена имам и 2 деца.ѕръв ми откри забол€ването д-р ѕламен Ѕожинов в ѕлевен/ако н€кой иска негови координати да ми пише на mili1972@abv.bg/.ƒиагнозата пи е ≈пилепси€ с генерализирани и парциални пристъпи със средна честота.“оъ ми изписа Ќеуротоп ретард.ѕосле ходих на 4 километър.“ам го смениха с трилептал600.ѕи€ сутрин и вечер по 1 таблетка вече 3 години.—поред лекарите съм го получила когато съм се раждала.ћайка ми изпада в безсъзнание и мо€ мозък остава без кислород за определено време.ќгнището ми е в д€сно.ќтначало пристъпите ми б€ха по 2-3 часа, изключително непри€тно чувство  ойто е припадал да се представи че нещо го държи на границата нито припадаш, нито се оправ€ш и това в продължение на час или два.— 2 думи отврът.Ќо от трилептала качих около15 кг. —ега незнам мога ли да прав€ диети или не.18 дена правих 90 дневната но започна да ми се вие св€т и да не се чувствам добре и € спр€х.јко н€кой знае н€какъв хринителен режим който и подход€щ за мо€та болест мол€ да ми пише на имейла.ћога само да кажа ,че € имаме болеста и тр€бва да свикнем да живеем с не€, на мене ми тр€бваше близо година да го проуме€. акто казва д-р Ѕожинов Ќикой не знае защо идва и никой не може да каже кога ще си отиде.“ърпение и лекарства това е.ѕросто и в —офи€ и в ѕлевен ми казаха,че веро€тноста да ги пи€ докато съм жива е много гол€ма.
  30 юни 2010 12:59   |   ив   |   varna   |  
«дравейте!јз съм на 23г.јз също съм болна от епилепси€.ѕърви€ ми припадък беше когато б€х 7 клас.“огава д€до ми почина и като разбрах тогава ми беше първи€ припадък.ƒотогава никой не знаеше че имам такава болест.ѕреди това съм се заглеждала и всички наоколо си мислили че си мисл€ за мои неща а то всъщност мозъка в то€ момент изключва.Ќе чуваш нищо какво ти говор€т не приемаш не предаваш. јкто прочетох на едно м€сто -губиш нишка от разговора.¬ началото припадъците ми б€ха на 2 3 месеца 1 път.—ега вече мога да се похвал€ че припадам на годината един път.»мам надежда че ще оздраве€.» напълно е в€рно това че ако си пиеш редовно хапчетата н€ма да имаш никакви проблеми.¬€рно е че ѕрипадъците се получават най вече от силни емоции било то от страх или радост.или при мене както е когато преглъщаш всичко и накра€ избива.и така.ѕри мене незнам колко трае когато изпадна в безсъзнание-казвалли са ми около 30 мин.¬€рно е че след като дойдеш на себе си и ти се спи ужасно много с€каш не си спал с дни наред и не можеш да издържиш без сън.и това е какжо още да ви кажа.пожелавам на всички болни от тази болест да се излекуват час по скоро и да зна€т че това не е кой знае колко страшно.има много по-зле от нас.»ма много по-коварни болести от нашата.“ака че горе главата.тр€бжва да се борим с живота.каквото ни е писано това ще стане.
  25 юни 2010 02:50   |   Borislav   |   Shumen   |  
Zdraveite.
az sam epiliptik i sam na 21 i chesno kazano gore napisanoto vaob6te ne go prochtoh,no prochtoh pove4eto vi komentari.
Bolen sam ot treti klas t.e. tova pravi nqkade kam 12 godini.V nachaloto prez pove4eto vreme bqhme po lekari i izsledvaniq hodih vav Varna,Sofiq,Plovdiv uj kadeto sa nai-dobrite lekari ne pomognaha mnogo za6toto vsich imaha vse razlichno mnenie.
probval sam s babe6kite divotii za da spra pripadacite i sas smesvaneto na nqkolko lekarstva.Dokato dopredi godina dve ot dosta vreme nqmah pripadaci i edna ot umnite lekarki kaza,4e 6te spirame lekarstvata,no sled tqhnoto spirane pak zapochnaha pristapite i se naloji da pochvam otnovo lekarstva.Po-rano ne si spomnqm mnogo kakvi bokluci mi davaha,no sega sam na trileptal i rivotril uj za sq pomoagat nqmal sam problemi.
No se okaza,che na maika mi nqkakav nei bratobv4et imal sa6to epilepsi i to ot 20 godini gore dolu,nqmalal nikakvi problemi samoch si piel lekarstvata redovno.
Zatova re6ih i az da probvam taka i do den dne6en da chukam na darvo sam OK
EEG-to mi e v idelno sastoqnie kakto i az :
Zatova neka da vi kaja 6om ucelite previlnata doza ne barzaite da spirate hapchtata dori i da gi piete dojivot vajnoto e da ste OK.I glupavo e da se pribqgva kam alternativni variqti kakvito chto ch vech imalo,chrez operaciq na mozaka i taka natatak.
Samo v BG sme nad *80 000 bolni ot epilepsiq nama ot kakvo da se sramuvame s vremeto se svikva,a na koito ne mu haresva da strani ot vas,neznam za vas,no v momenta za moga da se pohvalq s baq priteli koito znaqt za bolesta mi i nqmam nikakav problem.Samo gledaite da uvedomqvate ukolnite za6toto moje da se poluchi baq komfuzno v nqkoq sitoaci nedai si boje :
Leka ve4er :
  22 април 2010 16:47   |   IVANOVA   |   PZ   |  
Zdraveite na vsi4ki ,neznaq kakvo drugo da vi kaja , osven dano se opravite vsi4ki xora koito imat zdravoslovni problemi za6toto sam sigorna , 4e vseki ima ,edni po- tejki drugi po- leki .....tuk sam za da pomogna na nqkoi xora toest na vsi4ki koito imat nujda ot lekarstvata LAMICTAL,REMERON,SEROQUELI FRISIUM.na men ve4e ne mi sa neobxodimi ,a imam mnogo ot tqx i sigorno ima i xora koito se nujdaqt ot tqx za6toto sa i mnogo skapi ...........6te se radvam ako moga da pomogna .........mojete da mi pi6ete na e-maila ....CHETIRILISTNA@ABV.BG.
  26 март 2010 19:39   |   ¬иолета »грибозова   |   „икаго,—јў   |  
ѕрочетох почти всичко написано от ¬ас.
Ќашата истори€ е следната:
—инът ми  онстантин-9 год.има диагноза "–оландова епилепси€"от 26.IX.2008.¬ началото не ни б€ха предписани лекарства,но след като пристъпите зачестиха,започна лечение с “рилептал.¬ процеса на растеж-увеличаваме и дозата.ѕредполага се,че състо€нието му сега се дължи на температурен гърч,когато беше на 4г.«а съжаление не ни пратиха при невролог още тогава.“р€бвало е да се направи ≈≈√ и да се започне лечение с малки дози,за да се избегне състо€нието сега.≈вентуално.
Ќапоследък освен обичайните пристъпи по време на сън,започна да получава парализиране на езика,невъзможност да говори и затруднено дишане.ѕреминава след около 1 до 2 мин,но е в будно състо€ние и е по което и да е време на ден€.Ќовото ≈≈√ не показа нищо различно,но след един много сериозен пристъп-въпреки лекарствата,ни насрочиха ядрено-магнитен резонас.ѕърви€т беше неуспешен,защото не го приспаха.ќчакваме втори,но под упойка на 30 ћарт.“огава над€вам се да се вид€т повече подробности.
ќт всичко,което изчетох си вад€ извода,че той н€ма чиста форма на "–оландова епилепси€",а комбинаци€ с още н€какъв друг вид.
Ћекарите твърд€т,че той ще израсте това състо€ние.
—лед предсто€щи€т яћ– и резултатите от него,ще реша дали да не потърс€ алтернативен метод.
»де€та ми дойде ,след като при€телка ми даде филм/игрален/с ћерил —трийп,по деисвителен случай.јктьорите,които са в поддържащите роли са епилептици.—игурна съм,че можете да го намерите.ўе ви дам името на англииски,защото не знам точни€т превод на български..First Do No Harm 1997 TV,а това е уебсайта на  етогенната диета,за ко€то става дума във филма.Epilepsy Ketogenic Diet
Information, Advice, and Videos
Support and Help with Keto Diet
www.shs-nutrition.com
дано съм копирала правилно.
Ќека помагаме един на друг с информаци€.Ѕлагодар€,че ¬и има!
ћежду другото,тр€бва да отбележа,че  етогенната диета работи само при деца.„етох,че при възрастни јткинс,намал€ва значително честотата на припадъците.
ўе почакам официалната медицина още малко ,а по нататък ще потърс€ алтернативната.
  19 март 2010 13:00   |   ’ристова   |   ѕловдив   |  
ƒобър невролог в ѕловдив е д-р ….ѕискова/детски/ приема в мед.център към ћќЋ √ранд
  16 март 2010 15:21   |   даниела   |   tьрговище   |  
«ƒ–ј¬≈»“≈ ƒъщер€ ми от 7 -месечно бебе е с диагноза епилепси€ лекувах ме се в децка педиатрична полеклиника лекуваш лекар ни беше Ћетвиненко отна4ало б€хме на конвулекс ,ривотрил ,и трилептал от 300 постепено припадаците намал€ха и лекарствата .в момента е на 7 години и е пьрвокласничка много е бавна в 4етенето писането и неконцентрирана но се над€вам всичко да отшуми. постепено .пожелавам като маика на вси4ки болни от таци коварна б олест скоро6но оздрав€ване.
  15 март 2010 21:31   |   radost_pb   |   stara zagora   |  
ƒъщер€ ми е вече на 18 год.от 5 години е неустановена диагноза епилепси€.–азбол€ се преди 5 години и в епикризата и пишеше веро€тно изкаран енцефалит, и от тогава започнаха нашите мъки.’одене по доктори къде ли не.—мен€ха и посто€нно лекарствата започна от начало с депакин и финлепсин,след това с трилептал,топамакс,кепра,лирика,ривотрил,и всички други вече на които им забравих имената, ажете ми къде да € заведа вече като съм ходила при „авдаров,«ахариев в ѕловдив,¬  ортекс при јлексиев и от никъде нищо не се вли€е посто€нно е с пристъпи и всичките са различни,може ли н€кой да ми каже нещо друго и по бабишки как да и помогна,и е в такава възраст иска да кандидатства ,а много бързо забрав€ не помни неща които са станали преди 2 седмици правехме яћ– и скенер н€ма нищо.јко н€кой знае нещо помогнете ми защото лекарите вдигат ръце вече не зна€т как да помогнат и с какво.
  15 март 2010 11:53   |   pretty   |   sofiq   |  
ћо€т при€тел сащо е болен от епилепси€ вече 3-та година,и той получава леки пристапи и това нен ме тревожи много. ѕие хапчета но май непомагат много.Ћекарите казват че е в следстви€ от кистата ко€то има вродена в главата. азват че се лекувала с годините.Ќад€вам се!«ащото плануваме да имаме и деца,страхние да не би да го наслед€т.јко н€кой е имал такъв проблем ,мол€ за вашите мнени€..........
  25 февруари 2010 21:55   |   Ќад€   |   —офи€   |  
«дравейте! азвам се Ќад€ и съм на 22г.Ћ€тото на 2009г получих лек припадък,на който не обърнах внимание.Ќо тъй като имам мигрена от 4-5г,реших да си направ€ ≈≈√.“ова става преди месец .—лед първото ≈≈√ в 3-та градска болница в —офи€,се оказа че имам епилепси€.ќтидох на изследвани€ в болница —в. Ќаум и по точно при д-р ƒимова.“ам потвърдиха диагнозата епилепси€.ƒнес ми предписаха лечение с ≈питрижил-което е ново лекарство.Ќо за мое притеснение прочетох в интернет доста критика за този медикамент.јко н€кой знае нещо за този медикамент,нека ми пише.ј също и за болницата и лекарката.ўе съм много благодарна!
  29 €нуари 2010 17:39   |   атанаска   |   sliwen   |  
здравейте казвам се атанаска и искам да ви раскажа мо€та истори€ дъщер€ ми е 22 годишна от 10 години е болна от епилепси€ когато установиха болеста и исписаха депакин хроно пи го 4 години наистина н€маше припадаци но от 48 кг стана 70 неузнаваема тогава т€ реши че ще ги спре и точно след 10 месеца получи пак припадак исписаха и топамакс но и т€х спр€ гол€м инат сности тръгна за гърци€ при при€тел€ си когато слиза от автобуса получажа пак припадак след 2 , 3 мин се оправ€ прибират се в касти получава втори жзимат € с линейка и в болницата още веднъж а ас сам тук в българи€ и не мога нисто да помогна досега не се беше случвало три поредни припадака тази ност сте е под лекарско наблудение химоглобина и е мн нисак не се храни изобщо а е и вигитарианка толкова сам притеснена не знам какво да прав€ не знам засто е станало така объркана сам не зна€ каде да търс€ помощ мол€ ви пишете какво да прав€
  19 €нуари 2010 11:17   |   mariyana   |   franctiya   |  
zdraveite kazvam se Mariyana bulgarka i jiveya vav franctiya hte vi rackaja edna ictoriya.Na 18 ceptemvri zagubix cina ci na 23 godini ot epilepti4na kriza ivav momenta dahtirya mi koyto e na 25 godini cahto mi prvi krizi kato malkto ci brat4e ve4e nyamam cili da ce borya cac tazi kovarna bolect koyato cpletya na moite dve prekracni decta koito ctradat iednot ve4e ne e"mjdu nac imamcahto ohte edna dahtery koyto e bremena iedno vnu4e koeto ena devet godini kakvo ikak hte ce jivee kogato cam vav pctyanen ctrax tovaenhto ugacno .
  12 €нуари 2010 02:20   |   ankostova   |   PLOVDIV   |  
ѕрочетох внимателно всички коментари.
ўе ви разкажа накратко и мо€та изтори€ б€х бремема в 6 т€т месец когато получих мозъчен кръвоизлив как и защо се е случило отговор вече 11 години никой лекар неможе дами даде.
≈дна година след раждането на синами аз получих 1 в€т припадък до тогава никой не бе чувал че има и така болест несе вземах на сериозно мислих си ниско кръвно но се указа че не е така започнаха изледвани€..
’одила сам по лекари невролози правил€ сам си ≈≈√ нпрмално като на здрав и нормален човек скенер всичко е нормално, но припадъци получавах тогава ми изписаха “егретол 400 –ивотрил 2 мг
Ќито едно изледване което мие правино не показва ≈пилепси€..
ѕреместих се да живе€ в јнгли€ медицината е доста добра наново скенер нормален всичко както в Ѕ√ нпрмално лекарствата несам ги спирала и припадъци има страното което е за мен че аз предусештам че ще ми стани лошо..Ќо за жалост немога да убесн€кажа че в момента ще ми стани всички думи се уплитат в една единственото нещо което прав€ е да легна и в€рвайте ми всичко е като на филмова лента се върти в съзнанието ми от това което сам чувала какво се slucvа в този момент с мен сами казвали хъркане,бойстване потрперване на крайник рака слюнка от узтата
Ќикой от фамили€та ми н€ма такова забол€ване.
Ќесам се отказала дасе бор€ но дави кажа честно не в€рвам и че тази болест се лекува всеки болен от ≈пилепси€ изка дае като другите да излези на разходка и да не е под страх ще ми станили лошо или не!
—ега сам на 33 години много изкам да имам 2 ро дете изкам синами дане е едно дете..
Ўе отговор€ на всички аз съм една от вас нека си помогним
јко н€кои реши дами пиши може дъго направи на емеил:адрес
јко н€кой знае за добър лекар от ѕловдив ще ви бъда безкрайно благодарна..
  13 декември 2009 21:31   |   emiliq   |   haskovo   |  
zdr moje li da mi kaje6 kak se kazvat tezi bilkovite
  13 декември 2009 07:42   |   ѕетър Ѕорисов   |   ѕловдив   |  
«дравейте и аз съм на 20 години,аз също съм епилептик.¬ече почти,да не казавам,че съм оздрав€л.ѕърво б€х на депакин,после билкови,но и сега пи€ финлепсин.
  10 декември 2009 00:30   |   emiliq   |   haskovo   |  
zdr az sam na 20 god i sam s epilepsiq ot 5 godini parvo pih rivotril sega piq depakin hromo 500 no ne mi pomaga bih iskala ako nqkoi znae nomer ili mestonahojdenie na nqkoi lekar koito moje da mi pomogne da mi pi6e blagodarq vi predvaritelno
  23 ноември 2009 14:43   |   Desi   |   Vraca   |  
ƒъщер€ ми е на 6 год. с предполагаема диагноза -роландова епилепси€, по€в€ва се само по време на сън.ƒокторите казват че това е най успешно лекуваната епилепси€ .
ћол€ ви, кажете имали н€кой с подобен проблем
  22 ноември 2009 19:07   |   ¬ан€ ѕанова   |   ѕловдив   |  
—инът ми е почти на 11г.от 8 годишен е с епилепси€.»ма ли н€кой с дете с епилепси€ от ѕловдив.Ќека ми пише.»мейла ми е panova_vania@abv.bg.
  22 ноември 2009 08:18   |   екатерина   |   plovdiv   |  
здраввейте-казвам се кат€ .синът ми страда от епилепси€ вече 3 години,а сами€т той е на 5 ,6г .на ниски дози депакин и радедорм сме и на многоводорасли.сега ни предстои преглед в американска клиника в истамбул.ако искате свържете се с мен на имейла ми -karamfilov@abv.bg или на скайп ekaterina-gonik за да ви разкажа подробности
  03 ноември 2009 12:18   |   —ветла Ѕелева   |    азанлък   |  
«дравейте на всички!
—ина ми е на 19г и от 5 годишен е със епилепси€.ѕървоначално беше"пти мал".»махме щастието да попаднем на най добри€ лекар в Ѕългари€ ѕроф. „авдаров.ƒо преди 4 години ,след терапи€ с лекарства като минахме през почти всички без “ќ–јћј’,всичко изчезна. Ќад€вахме се през пубертета вичсо да е зчезнало,но уви. “огава се получи и първи€ сериозен продължителен припадък.ѕосле веднага отново при ѕрофесор „авдаров и в момента сме на  онвулекс ’–ќЌќ.—ега уж е добре....но знам след толкова години едно- това забол€ване или се прежив€ва или остава за ц€л живот на подържане с лекарства.»скрено се над€вам един ден всичко да изчезне,но не изключвам и други€ вариант.ѕожелавам на всички само положителни резултати, надежда и в€ра !!!! » съм готова да дам телефони на всеки един в това положение за връзка с ƒиагностично  онсултативни€ кабинет на ѕрофесор „авдаров!!!!“ой е неверо€тен!!!!» горе главата!!!! “ова което не ни убиви ни прави по силни!!!!
  09 август 2009 10:53   |   mnoznae6ta   |   ¬арна   |  
«дравейте,виждам ,че има нови мнени€ ,но ние пациентите н€маме право да препоръчваме дадени лекарства. “ова е работа на специалистите невролози.
¬с€ко лекарство и доза е съвсем различно за всеки един пациент и не само при нашата диагноза!
Ќие вече сме с нова терапи€ и дъщер€ ми се чувства добре.
ћного сме доволни от специалистите в —вети Ќаум-4рта клиника ,по епилепси€.
Ѕ€хме при д-р ƒимова ,но не тази ,ко€то е с доц. Ѕожинова. ѕросто съвпадение на фамилийте!
  19 юни 2009 20:57   |   Ћорка   |   √аброво   |  
«дравейте! ќт всички изровени сайтове този много ми хареса и искам да сподел€ моето състо€ние. јз съм на 38 години и боледувам от 8 годишна.ѕрежив€х катастрофа, н€мах травми, но на 40-ти€ ден съм получила гол€м епилептичен припадък. ќттогава вземам лекарства и се чувствам добре само на периоди. ѕрипадъците са много големи, била съм в такова състо€ние, че след това не мога да позна€ съпруга си и да си спомн€ името му. ѕосле 3-4 дни не можех да стана от леглото, а с паметта по принцип съм много зле. «абрав€м какво съм правила дори преди 2 часа.  ато дете ме лекуваха с фенобарбитал. ћного години н€мах изобщо припадък, дори б€х забравила за тази болест, но лекарствата вземах редовно - сутрин и вечер. огато, обаче изл€зох от пубертета, припадъците ме нападнаха отново. “огава родителите ми не знаеха какво да прав€т и кого да търс€т. » невролозите, които уж ме лекуваха, си признаха, че не могат да разберат защо се получава така и че това лекарство само подтискало припадъците, но не ги лекувало. “огава се обърнахме към проф. „авдаров, който от доста време е най-добри€т епилептолог в Ѕългари€. –азбрахме, че ако лекарите са се били постарали повече или при липса на компетентност поне да са изпратили пациента при друг лекар, досега можеше да съм излекувана. ¬ много случаи епилептичните припадъци при децата, ако бъдат открити навреме и се вземат сериозни мерки преди пубертета може да не се по€в€т повече, но в случа€ след този период лечението е много трудно. «апочнах с депакин, за това лекарство н€мам думи. ѕосле - топамакс. ќт топамакса отслабнах много и пак припадах, но постепенно се оправих и години наред б€х добре, без нито един припадък. —ега започнах ламиктал и транксен. — тези лекарства получавах припадъци почти вс€ка седмица, докато организмът ми свикне с т€х. —ега съм доста добре. ѕрипадъците вече не са големи, тра€т по н€колко секунди със загуба на съзнание, но веднага след това влизам в час и помн€ всичко. ƒоколкото разбрах след това дълго лечение тези припадъци не са вече епилептични, а "остатъчни", т.е. липсва ми съвсем малко, за да изл€за от това състо€ние и да н€мам повече такива проблеми, поне пред други хора. — лекарствата ми е €сно, че ще продължа ц€л живот, но искам поне да съм като другите и да съм по-работоспособна. Ќе сме€, обаче да имам деца, страх ме е да не наран€ детето по време на припадък, да не го обремен€ със същата болест и да не стане нещо от самите лекарства. Ќали знаете, че те се спират постепенно, а аз вече доста съм свикнала с т€х. ћол€ да ми пишете на електронни€ адрес, ако желаете. Ќо за този лекар мога да кажа, че е супер. ¬ече н€мам тези ужасни състо€ни€ както преди. ј за лекарствата всички знаем, че вс€ко не е за всеки и докато го улучите... Ќо не се отказвайте! ”спех!
  17 юни 2009 12:16   |   ani   |   Ruse   |  
bolma sam ot epilpsiq ot 23 godini sega sam na 25.nqmah pripadatsi tseli 14 godini,no predi 6 godini se po4na pak,parvo s depakine chrono 500,posle s finlepsin,a sega sam na trileptal i nikakav efect,izglejda 4e nqma spasenie!!!ako nqkoy ima mnenie za trileptal da mi pishe.
  11 юни 2009 23:58   |   JORO   |   plovdiv   |  
от 4 години съм със епилепси€ . и през четирите години посто€нно съм със нормално ≈≈√ , а доскоро получавах припадаци въпреки че смених сумати лекарства . препорачвам ви LYRICA , LAMICTAL , TOPAMAX , ако от 1 работ€т със него . касмет на всички
  07 юни 2009 20:29   |   katq   |   png   |  
bolna sam ot epilepsiq ve4e 9 godini.v na4aloto si misleh 4e as sam edinstvenata bolna ot tazi bolest no vidq h 4e ima o6te dosta hora!naistina se 4uvstvam mn gadno i ponqkoga imam 4uvstvoto 4e 6te si umra s tazi bolest.....
  01 юни 2009 14:00   |   ѕоли   |   Sofiq   |  
¬ следствие на травма на главата в пубертета започнах да получавам припадъци,от 20 г се лекувам с ривотрил.за мен най-гол€мотот светило в тази област е доц.јлексиев от ћј.—ега следи дъщер€ ми.ќпределено е професионалист в обаста на епилепси€та
  28 април 2009 09:03   |   Vesela   |   Plovdiv   |  
Sina mi e bolen ot epilepsia ,otkrihme ia predi 7 godini .lekuvame se s Depakin hrono 300 . pie go prez cialoto tova vreme i poslednite 2 godini pak ne e dobre a e samo na 11 godini hodi na u4ili6te i trudno se spravia .trudno se sasredoto4ava,no ot lekarstvata pone ne pripada.
  18 март 2009 19:59   |   mnoznae6ta   |   ¬арна   |  
— учудване виждам ,че тук има много коментари по проблема епилепси€!
ƒъщер€ ми е на 19г. и от 11г. сме с пти мал пристъпи!
ћисл€,че този сайт ще е интересен за всеки ,който се е сблъскал с този проблем!
www.frde.org
  10 март 2009 14:40   |   joro   |   sofia   |  
здравеите казвам се жоро на 33 при нас нас проблемът е наистина гол€м и непри€тен но хора все пак всичко си зависи дали организмът ще приеме тези лекарства пил съм и депакин и фенобербитал и какво ли още не организмът ми не ги приемаше просто ми се гадеше и ги повръщах единствено организмът ми прие ривотрила от мг и вече 10-15 години н€мам пристъп много е важно и лекарите как ще се отнесът спр€мо теб дали с небрежие или наистина ще ти помогнат наскоро ходих на контрола всичко е наред но при мен е лошото че не мога да спра ривотрила тъй като вече организмът е пристастен към него а той се пие максимум 4год другото е ако н€кои н€ма пристъпи дълго време да не се лъже да близжа алкохол защото болеста след време се възобнов€ва и €зък за годините които сте н€мали пристъпи и сте се чуствали добре
  28 февруари 2009 15:30   |   tihi   |   sofia   |  
«дравейте по време на пубертета започнах с малките припадаци и чак на 27 разбрах ,че това е епи.когато по време на сън съм поучил гол€м припадък от тогава съм на лечение с какво ли не, фенобарбитал,финлепсин сега съм на 38г. и от 5м.съм на габитрил600 2х1 и трилептал10 3х1 но тук започнаха странни неща преди пристъпите б€ха през 3-4месеца по 2-3 на ден по 1минута и осъзнавах всичко а сега вчера си тръгнах от работа с колата и н€мам спомен как съм се прибрал от Ќƒ  до надежда???после спах 4часа и още не доум€вам какво стана.възможно лие да е от лекарствата до сега такова нещо не ми се е случвало.
  20 февруари 2009 16:03   |   “еди   |   —офи€   |  
«дравейте аз съм на 24 год.ќт 6-7 години имам епилепси€,но пи€ лекарства от 3 години.ѕих първо трилептал,но имаше много странични ефекти,изобщо не съ м доволна от него,б€х много зле.—ега пи€  епрра,което е много скъпо,но много добро лекарство.¬ече н€мам никакви проблеми.ѕопитайте ваши€ лекар за  епрра...
  19 декември 2008 12:00   |   «о€   |   —офи€   |  
«дравейте. ѕрочетох всички мнени€. јз съм на 21 год. и от 7-8 години получавам пристъпи. „естно казано никога не съм в€рвала, че може да е нещо сериозно и едва преди 7 месеца след един припадък се уплаших и изисках от лични€ ми лекар направление. едва го навих но ми даде. Ќеврологът ми изписа ƒепакин. ƒа ви кажа честно, това е най-ужасното лекарство, но го изписват защото подтиска всички пристъпи. 1 месец не знаех къде се намирам. ќт сърце ѕ–≈ѕќ–Џ„¬јћ Ќј ¬—»„ », които не се чувстват добре по време на лечението си да се свържат с ”ниверситетска болница "—¬. Ќј”ћ" в —офи€, отделение по ≈пилепси€. —лед ужаса, които изжив€х с ƒепакина, потърсих друга помощ именно там. » мога да ви кажа, че н€мам никакви странични действи€ от лекарствата, които ми дават. » отново съм пълноценен човек! јко н€кой има въпроси, пишете ми
  03 декември 2008 17:17   |   николова   |   софи€   |  
мо€т внук има диагностициранагенерализирана епилепси€. имаше пристъпи от типа пти мал, които почти са спрени в рамките на едногодишно лечение с депакин, риводрил и трилептал. на 6 и половина години е. предстои му започване на училище, а тези лекарства му пречат да се концентрира, много спи и н€ма никакъв апетит. само 20 кг е и се безпоко€ да не получи трайни увреждани€ на костната и мускулната система, защото това е периода на най-бурни€ растеж. мол€, ако н€кой е имал подобни проблеми с преодол€ване на страничните ефекти от тези лекарства, да ни помогне.
  28 ноември 2008 19:46   |   rey   |   varna   |  
na 17 godini sum i imam epilepsiq pripadnah na centura tochno kato si otidoh n aselo tva be 1 mi pripaduk poredica ot eeg-ta chak godin sled tva ostanovihga bolesta mi veche sum 4 mesec na lechenie i kazah che she se lekuva 3 godini no veche postoqnno mi e losho i nz strahh me e da sum sam po ulicite ako nqkoi moje da mi pomogne da kaje neshtichko blagodarq vi!!!!!!!!!
  21 ноември 2008 14:38   |   ∆≈Ќ»   |   благоевград   |  
Ќј 22 √ќƒ»Ќ» —Џћ » ќ“ 5-6 √ќƒ»Ќ» »ћјћ ≈ѕ»Ћ≈ѕ—»я.¬ Ќј„јЋќ“ќ ѕ»≈’ “–»Ћ≈ѕ“јЋ ,ј —≈√ј —Џћ Ќј ƒ≈ѕј »Ќ ’–ќЌќ. ћЌќ√ќ ћ» ѕќћќ√Ќј.»— јћ ƒј  ј∆ј Ќј ¬—»„ »  ќ»“ќ —ј ЅќЋЌ» ќ“ ≈ѕ»Ћ≈ѕ—»я „≈ Ќ≈ ≈ “ќЋ ќ¬ј —“–јЎЌќ ѕ–ќ—“ќ “–яЅ¬ј ƒј —≈ ќЅЏ–Ќ≈ ¬Ќ»ћјЌ»≈ Ќј¬–≈ћ≈ » ƒј —≈ —ѕј«¬ј –≈∆»ћј Ќј ’јѕ„≈“ј“ј . ѕ–ќ—“ќ —≈ »— ј “Џ–ѕ≈Ќ»≈
  12 ноември 2008 22:24   |   ƒе€н   |   —офи€   |  
≈пилепси€та е едно от най-непри€тните забол€вани€ - чувал съм и за хора,които изолират близките си,когато разберат,че са болни от епилепси€.“ова е изключително жалко."Ќормалните" хора не могат да вл€зат в положението на тези болни от епилепси€ и ги съд€т предварително.
  07 ноември 2008 21:55   |   ƒаниела   |   ¬елико “ърново   |  
аз се казвам ƒаниела и съм болна от същтата болест и страдам от 11 години и все ощте страдам и съм на лекарство “рилептал от 300
  05 ноември 2008 19:59   |   цеци   |   russe   |  
синът ми е на 5 г. ѕреди 2 г получи 2 пристапа за един месец , след това година и половина затишие сега пак получи —“–ј’ ћ≈ ≈!!!!
  20 май 2008 12:51   |   i_evtimova2   |   мъглиж   |  
Ќа 8м, синът ми се разбол€ от минингит,—ега е на 13г и започна да прави гърчове пие лекарства но започна по често с колеми и малки гърчове не зна какво да пра€
  21 април 2008 17:53   |   албена   |   исперих   |  
моите пристъпи започнаха когато навл€зох в пубертета.първо б€ха често на ден по6 съм имала а сега се намалиха.пи€ редовно хапчета.спазвам режим.ако иска н€кой може да ме намери по скайпа ми albenamm75 или на e-la albenamm75@abv.bg
  23 март 2008 21:42   |   тихомир   |   pleven   |  
www.kortex-bg.com-доц.д-р.—“ќяЌќ¬.ћЌќ√ќ ≈ ƒќЅЏ– ѕ–≈ѕќ–Џ„¬јћ ¬» √ќ.
  20 март 2008 12:39   |   –адосвета янева   |   ¬раца   |  
—традах от епилепси€ преди около 11-12 години.ѕо време на мо€та бременност се възварнаха така наре4ените кризи,имам поредица от ≈≈√-та вси4ки б€ха негативни.Ќаправих яћ– резолтата е малак оток но и това не е при4ината за тези кризи.ћол€ за ¬ашето мнение по въпроса.

lekar.bg препоръчва: