Новостите в лечението на остеопорозата

Съвременните терапевтични стратегии са насочени в две основни направления: 1. Създаване на фармакологични молекули от нови класове, които да реализират нови принципи на лечение. 2. Подобряване формата на съществуващите терапевтични агенти с цел подобряване поносимостта и безопасността, а оттам – и комплайънса на пациентите. Ибандронатът е нов бифосфонат, който се предлага в две форми – перорална, която се прилага един път месечно; и интравенозна – която се прилага един път на три месеца. Данните за ефективността на ибандронат са основно от проучването BONE за ежедневен и интермитентен прием на медикамента. При перорален ежедневен прием в рамките на 3 години в сравнение с плацебо е постигнато намаление на новите гръбначни фрактури с 62%. Понижение на честотата на невертебралните фрактури със средно 69 % е имало само в подбрани подгрупи с Т-скор на бедрената шийка <-3.0 или пък такива с T-score <– 2.5 в лумбалната област и анамнеза за фрактури в последните 5 години. Човешкият рекомбинантен паращитовиден хормон не е регистриран за употреба у нас, но намира приложение в САЩ и някои европейски страни. Той се прилага подкожно и повлиява основно гръбначните фрактури. Ето защо той се прилага основно при тежка остеопороза на прешленни тела с Т-скор под -3,5 и наличие на множествени прешленни фрактури. Един от лимитиращите неговото приложение фактори е и високата му цена. Очакваните в скоро време новости на българския антиостеопорозен пазар са няколко: комбинирана седмична форма на алендронат и витамин D, ризедронат, интравенозен бифосфонат за приложение 1 път годишно – Zolendronate. В световен мащаб продължават усилията за разработване на принципно нови медикаменти. Проучва се системата RANK-лиганд – остеопротегерин, която предстои да се атакува с антитела. Такова лекарство е например AMG 162, което се прилага подкожно един път на 6 месеца и блокира остеокластната резорбция. Работи се и върху молекули, сродни с катепсин К, както и с други молекули, интегрирани в костната ремоделираща единица. В заключение, остеопорозата е болест на нашето съвремие, която ще ангажира все повече и повече обществен интерес и средства. Въоръжени със съвременните средства за диагностика и лечение, общопрактикуващите лекари и специалистите следва да водят активна и последователна кампания за профилактика и лечение на епидемията от остеопорозни фрактури.

Оценете статията
ВАЖНО: Ако публикацията Новостите в лечението на остеопорозата ви е допаднала или има какво да добавите или попитате, молим, коментирайте я най-долу на страницата!

Лекар.БГ препоръчва и:

Няма коментари

Добавете коментар